18 december 2014

Tal KF 2014-12-17


Fru ordförande, presidie, ledamöter, press och åhörare,

Jag har blivit ombedd att ur ett tjänstemannaperspektiv kommentera kommunplan 2015-2017 med detaljbudget för 2015. Det är ett mycket välskrivet dokument som väl beskriver det sammanhang vi befinner oss i och vilken service som är planerad för den närmaste framtiden. Jag vill därför rekommendera även lyssnarna att ta del av denna när fullmäktige väl sagt sitt.

Utöver att bedriva god kommunal service vilket utgör  den absoluta huvuddelen av såväl personalen som budgeten finns det några områden som särskilt pekas ut av styrelsens ordförande för kommunplaneperioden.

-Det handlar om hälsan hos våra medarbetare som skall utföra kommunal service 24h om dygnet 7dagar i veckan 365 dagar om året.

-Det handlar om befolkningstalen-(att minska utflyttningen, att attrahera inflyttning och en lyckad integration.

Först vill jag bara göra några högst personliga nedslag i en omvärldsanalys därefter vad jag tror är en viktig grund och slutligen vad som jag uppfattar är det som fäller avgörandet.

Jag har tidigare visat på vårt beroende av statsbidragen grundat på att vi har den struktur vi har -främst avseende geografi och demografi. Jag vill understryka att det inte ligger någon värdering i detta utan det är fakta över förutsättningarna. Det är helt enkelt dyrare att bedriva service på många orter än få. Unga och gamla är mer i behov av kommunal service än vad man är i arbetsför ålder har man då en midja på befolkningsstapeln blir det kostsammare. Få tillsynsobjekt spridda på stor yta tar mer tid än många tillsynsobjekt på liten yta. Detta är faktorer som förväntas utjämnas med skatte och statsbidragssystemet eller finansieringsprincipen om tillsynen skall finansieras av avgifter. Jag skulle inte nämna detta så ofta om det inte vore centralt.  Omvärlden påverkar rikets ekonomi och vi är med vårt beroende av statsbidragen extra känsliga för hur rikets finanser går. En budget med 0 resultat för en organisation som till sin absoluta huvuddel ägnar sig åt lagstadgad verksamhet blir oerhört svag. Det finns med andra ord all anledning för oss i Bräcke att bevaka den samhällsekonomiska utvecklingen.
Nåväl, givet att de prognoser som gjorts avseende skatteunderlag/statsbidrag/befolkningsminskning jämte löne- och kostnadsökningar som gjorts är riktiga är 99, 99 kr av varje hundralapp planerad. Jag behöver inte säga igen att det behövs strukturella förändringar för att klara nästa års kommunplan men jag gör det i alla fall. Strukturella förändringar kommer att innebära tröskeleffekter. Så länge det finns en klass behöver det vara 1,0 lärare i klassrummet oavsett vad man har för teoretiskt nyckeltal. Så länge man har verksamhet kvar i en byggnad har man kostnaden kvar det går inte att smyga ur den succesivt. Att vända trenden tar tid och min bedömning är att om man skall följa lagen att inte planera verksamhet för mer pengar än de beräknade intäkterna kan man inte göra ingenting.

Under dessa förhållanden är det givetvis så att vi måste se till att våra medarbetare håller sig friska. Jag är därför glad att vi tvärtemot många kommuner har ett läge där de kommunanställda har ett lägre sjuktal än kommunen som geografisk plats. Ofta drar de offentligt anställda upp statistiken inte ner. Vi slår oss givetvis inte till ro med detta utan det är ett kontinuerligt arbete med många bottnar och vi har alla ambitioner att vara en god arbetsgivare.
Befolkningstalen är viktiga för den kommunala ekonomin -100 personer är minus 6mkr i kassan. Sneglar vi på in och utflyttningsförutsättningarna så är bedömningen att en grundförutsättning för att kunna bo och bedriva verksamhet i kommunen är givetvis en fungerande infrastruktur.
Jag har fått höra att Fibernätet i Rissna tänds i sin helhet i morgon-Grattis till Rissnabygden. Extra glädjande är att vi fick rätt i förvaltningsrätten angående vår innovativa lösning avseende fiberutbyggnaden i tätorterna och att tiden för att överklaga rättens beslut har passerat. Genom samarbetsavtalet med SKANOVA kommer som det ser ut nu tätorterna att fibreras under nästa år! Det är troligt att Pilgrimstad blir den första helt fibrerade tätorten i Sverige. Anslutningsgraden i Bräcke har passerat 70% och man kommer sannolikt att ha fiber i Kälarne innan man har fiber på Frösön.

Det är ingen som vill hålla på med kopparnät längre- det är helt enkelt inte lönsamt. Avvecklingen pågår på landsbygden sedan några år och den kommer till tätorterna också -frågan är bara när. Detta har kommunerna ingenting att säga till om. Genom detta avtal med SKANOVA har vi möjligheten att vara först i Sverige med ett riktigt teknikskifte koppar mot optofiber. Det är ingen insatt jag talat med som tror att de mobila lösningarna kommer att byggas ut med sådan kapacitet som krävs för tv och framtidens internetanvändning i kommuner med vår struktur-lika lite som marknaden kom för att bygga fiber lika lite kommer marknaden att bygga ut den mobila kapaciteten. Framtiden går mot ”tv on demand”  du tittar när du har tid och vill - inte när Sveriges television har sändningar. Allt fler tjänster löses över internet till och med våra fotoalbum är rörliga bilder på nätet lagrad i en molntjänst. Det är fantastiskt att få vara en liten, liten del av denna framtidsanda och att få ligga i täten inte att vara kvar på perrongen när tåget gick. Jag hoppas att alla Ni som är engagerade i bredbandsrörelsen lyckas förklara detta för alla så att när inte om koppartrådarna vevas in alla har tillgång till optofiber istället.

Optofiber och höghastighetsbredband medger också nya tekniska lösningar för alla våra verksamheter såväl för skolan med streamad media som inom vård och omsorg vad gäller att koppla upp sig mot olika system eller för tekniska att bygga system för drift och övervakning. Det medger också att medborgarna kan nyttja e-tjänster när sådana utvecklas för den kommunala servicen. Man kan då uträtta sina ärenden med kommunen när man har tid inte nödvändigtvis när tjänstemannen arbetar. Och, det kommer att innebära ett skifte vad gäller beslutsunderlag och handlingar till Er förtroendevalda.

Vägar och allmänna kommunikationer är också viktiga och vi försöker vara med där vi tror att vi kan ha inflytande över processerna.

Till våren är ambitionen att projektet ökad sysselsättningsgrad inom vård och omsorg startar. Alla avtal är på plats och vi är nästan redo- projektet skall leda till fler heltidstjänster och färre vikarier och det vi som arbetsgivare får är en större flexibilitet. Man får arbeta där arbetet för tillfället behöver utföras det vill säga en matchning mellan behov och resurs inte en matchning mellan sängplats och resurs. En möjlighet att få en heltidstjänst tror vi också är viktigt för att kunna behålla innevånare och arbetskraft.

Om basen är infrastruktur och god kommunal service tror jag avgörandet sitter i känslan. Vad avser såväl utflyttning som inflyttning tror jag som jag sagt tidigare att det också handlar om att uppfattas som attraktiv. Något som man vill vara en del av. Inte något man temporärt besöker eller som man gärna läser om men som bekostas av någon annan. Jag tror därmed att vi alla är en del av sammanhanget

- Projektet med att konvertera den nedlagda försvarsanläggningen i Viken /Gällö till världens längsta inomhusarena för längdskidåkning och skidskytte i naturberg fortsätter. Till dags dato är över 75% av finansieringen klar och de närmaste månaderna lär utvisa om det blir verklighet men än så länge ser det bra ut och det är ett projekt som väcker stort intresse långt utanför kommungränsen. Det är något positivt som sätter kommunen på kartan-precis som SOLARIS och Fiberutbyggnaden förhoppningsvis bidrar det inte bara till arbetstillfällen och ökad service utan även till en känsla av något man vill vara en del av.

Vi har årligen också en resurs av människor som kommer som flyktingar från andra länder till Bräcke. Vi har under året på regionförbundets uppdrag genomfört en regional förstudie över vad som krävs för att bättre än idag nyttja denna resurs och åstadkomma en högre grad av företagande bland dessa. Kommer man från en mångmiljonstad på en annan kontinent tänker jag att det kvittar om man bor i Östersund eller i någon av våra tätorter. Kan man hitta ett bra socialt liv och en försörjning blir man kvar. Studien är ännu inte avrapporterad men jag är väldigt nyfiken på resultatet.

Så det är en realistisk men oerhört svag budget för 2015. Det kommer att på kort sikt krävas verksamhetsförändringar för att få de närmaste årens budget att gå ihop. Samtidigt som medan vi gör många saker där vi nationellt är i framkant, de enkäter som mäter nöjdhet med kommunal service visar på mycket goda resultat inte minst inom vård och omsorg.

Vi har ett mycket bra läge inför framtiden …men mycket hänger på att vi uppfattas som attraktiva  såväl som arbetsgivare som geografiskt område–Frågan man bör ställa sig är alltså bygger jag något som människor vill vara en del av eller bidrar jag till något man vill betrakta från sidan eller läsa om?

-och detta fru ordförande är alls vårt ansvar och med detta vill jag tillönska alla en riktigt god och lugn jul utan decemberstormar oavsett om de heter Ivar, Hilde, Dagmar eller något annat…
//Bengt

Inga kommentarer: