10 maj 2010

Att vara chef och ledare innebär ett stort ansvar.

Jag är väl medveten om att sanningen ligger i betraktarens öga och att det presenterats väldigt olika bilder av de senaste dagarna.

Jag tänker, som jag sagt tidigare, att väldigt få är födda som naturliga ledare. De flesta av oss måste kontinuerligt utvecklas och fyllas på med kunskaper och färdigheter. Därför har vi i Bräcke kommun arbetat aktivt med att utveckla cheferna och har återkommande tillfällen för diskussioner och samtal kring ledarskapet. Tyvärr så räcker det inte ibland.

Vi har haft återkommande samtal med chefen för vård och omsorg. Dessa blev fler och fler, allvarligare och allvarligare från det datum då en av hennes enhetschefer sade upp sig på grund av hennes ledarskap. De senaste sju samtalen i ett utvecklande-lärande syfte var under April månad.
Den 27/4 når kritiken mot Chefen vård och omsorg media. Jag försökte då hitta en lösning så lite uppslitande som möjligt för alla parter. Den 30 April bedömer jag tyvärr att vi nått vägs ände och jag kontaktar Chefen vård och omsorgs fackliga representant. Sedan dess har jag fört överläggningar med denne. Jag uppfattade en överenskommelse att vi inte skulle diskutera Chefen vård och omsorgs ledarskap och sakfrågorna i media under den tiden överläggningar pågick. Jag anser att jag hållit vår del av överenskommelsen och därför var jag inte anträffbar för media under den tiden.

HSL personalens, Jan Elmqvist med fleras upplevelser är så främmande från det ledarskap jag försökt förmedla under mina fyra år som chef att jag blir bestört. Jag står för en öppen, tillåtande organisation med högt i ”tak” -inte en där medarbetare är rädda för sina chefer. Jag har försökt bidra till en lärande organisation där man hjälps åt, inte en organisation där man upplever att man inte får prata med vem man vill.

Bräcke kommun har gjort stora förändringar såväl före Sailas tid som inom områden som är utanför hennes ansvarsområde. Det handlar inte om VAD som gjorts utan om HUR medarbetare mått i processen. Sedan finns det självklart de som inte mått lika dåligt i processerna. Men, det är inte matematik! Det handlar inte om hur många för kontra emot.

För att kunna utveckla sitt ledarskap i en befintlig organisation krävs dock ett minimum av förtroendekapital för att det skall vara realistiskt möjligt. Med anledning av detta var det nödvändigt för Bräcke kommun och chefen för vård och omsorg att gå skilda vägar.

Vår absolut viktigaste prioritering nu är att det lägga tid och energi på att skapa en hälsosam arbetsmiljö för medarbetarna så att arbetsro infinner sig och att vi alla kan fortsätta ägna oss åt att ge god kommunal service.

Inga kommentarer: