14 december 2010

Tal inför kommunfullmäktige

Fru Ordförande, Presidie, Fullmäktiges ledamöter, press och övriga åhörare.

Jag har haft förmånen att leda de tjänstemän som arbetat fram underlaget till den kommunplan ni har framför er idag. Eftersom det är den första kommunplanen som det nya fullmäktige har att besluta om skulle jag vilja trycka på några saker.
Först skall jag dock be att få återredovisa något ur utvecklingsprogrammet

Utvecklingsprogrammet antogs december 2009 av Fullmäktige. Syftet var att på ett konkret sätt arbeta med några fokusområden som på kort sikt (det vill säga mätbar rörelse i rätt riktning inom tre år) skulle lyfta kommunen närmare den vision som fullmäktige antagit om ökad befolkning, ökat näringsliv och ökat välbefinnande.
En ambitiös målsättning!

Under 2009 har vi som jag inte tror någon missat en befolkningsökning. Utan att göra någon djupare analys konstaterar jag att det är färre utflyttade, fler inflyttade och ca 50 fler invandrade under 2010 än under 2009.

Vi gratulerar Örtagård Öst och Hällesjö Bigård till Guldmedaljerna i SM i mathantverk. Hällesjö Chark tog silver och Åsbergets getgård en bronsmedalj vid samma SM. Fantastiska prestationer. Jämtlands bryggeri fortsätter att skörda medaljer vid Stockholm beer and whiskey festival.

Detta tolkar jag som att analysen i utvprogrammet är riktig!

Programmet anger tre huvudområden:
1 En utveckling av Bräcke centralort mot inriktning handel/export med internationell prägel
2. Aktivt stödja en utveckling av Pilgrimstad mot Sveriges minsta stad
3. Framhålla Bräcke kommuns möjligheter inom småskalig livsmedelsproduktion.


Processerna har blivit lite förskjutna i samband med bärkrisen då det i huvudsak var samma människor inblandade i de drygt 200h vi lade där som annars skulle ha ägnat sig åt utvecklingsfrågor. Icke desto mindre har följande gjorts:

Med början på Bräcke centralort kan man dela upp det i fysiska åtgärder och en mer mjukare sida som handlar mental inställning om synsätt, idéer ,värderingar etc.
Fysiskt: Den uppmärksamme ser att bygget av den planskilda korsningen har startat. Etapp 1 av satsning på centrum är framtagen tillsammans med en landskaps arkitekt, den är föredragen för företagare och samhällsbyggnadsgruppen. Det handlar om att göra ett attraktivare centrum som återspeglar våra 67 nationaliteter. Det är bullerplank, flaggpark men det är också kolonilotter där vi hoppas att det skall växa grönsaker och örter från hela världen. Byggstarten är planerad till våren.

Etapp 2 som handlar om att levandegöra torget planläggs under 2011.
Vi har också träffat den nya fastighetsägaren till Stationshuset och har en del idéer vi hoppas är genomförbara.

På det andra planet har vi fört diskussioner med 6AP fonden och Mittkapital om möjligheterna för ett lokalt riskkapitalbolag som kan vara delaktig vid uppstartsskeden av mindre företag men där också där kompetensresursen finns som mentorer eller med styrelsekompetens. Diskussionerna fortgår på detta område men det ser än så länge lovande ut.

2. När det Gäller Pilgrimstad så ligger ännu tyngdpunkten av ansvaret på Pilgrimstaborna själva. De har sökt och fått beviljat medel för en förstudie. Vi har i planen ni har framför Er avsatt medel till skolan. Sedan får vi se vad förstudien mynnar ut i.

3. När det gäller våra livsmedelsföretag är vi stolta över deras exempellösa framgångar. Vi har identifierat producenterna. Vi har frågat många om vad flaskhalsen för expansion ligger i. Detta har inte visat sig enkelt det är olika problem för olika företagare. Arbetet fortgår.
Vi har haft gemensamma insatser vid mässor och vi har framhävt de 122 medaljer Jämtlands bryggeri har sedan starten tagit hem på Stockholm beer and whiskey festival och de 24 medaljer vid SM i mathantverk våra livsmedelsproducenter tagit de senaste fem åren.

Jag skulle bli förvånad om det finns någon mer framgångsrik kommun på området.

Då har jag återupprepat visionen, berättat vad vi gör med fokus tre år och kvar är nästa års verksamhet:

Det är en utmaning att arbeta fram en verksamhetsplan.
Tar man plan och budget tidigt hinner beslutade förändringar träda ikraft redan från januari priset är att beslut fattas på osäkra grunder.
Antar man planen sent blir starten exaktare men desto svårare blir det att hinna få effekt av beslutade förändringar.
Vi har nu sedan några år en modell där en preliminär plan med ramar tas före sommaruppehållet och justeringar fastställs på hösten när bilden klarnat.
Totalt skulle jag önska att vi hade förutsättningar att i än större utsträckning bedriva ett löpande utvecklingsarbete där vi styr mot ett långsiktigt mål och där förändringar görs där de passar bäst och lite mindre utifrån budgetårets förutsättningar. I år tycker jag dock att det ser bättre ut än på länge.
Årets kommunplan är den absolut bästa gissning vi har på vad det kostar att bedriva den kommunala verksamheten till de mål sam anges i kommunplanen. Eller kanske hellre vilken servicegrad som kan uppnås med tillgängliga medel.

Nytt för i år är att vi tagit fram statistik på vad återkommande utgifter såsom till exempel bostadsanpassning och vattenskador de facto kostat i snitt de senaste åren och utifrån det tagit det för givet att utgifterna hamnar på samma nivå i år även om de är okända. De åtgärder vi vidtar för att minska kostnaderna räknar vi inte hem direkt utan väntar till det fått genomslag i statistiken.

Vi har de senaste åren gjort en hel del nödvändiga åtgärder för att vara bättre rustad inför framtiden till exempel likvideringen av Bräcke teknik och ett minskande av kommunens borgensåtaganden. Kommunen har också byggt för framtiden Nya Gellinergården är ett exempel. Samarbetet men Statens Bostadsomvandling och byggandet av det nu fullbelagda trygghetsboendet i Bräcke är ett annat. Under hela denna process har verksamheterna uppvisat ett positivt driftnetto och sjuktalen minskat. Men, det har kostat pengar och det är nu nödvändigt att börja göra resultat för att minska driftskostnaderna. Samtidigt kan man inte bromsa sig ur en uppförsbacke man måste också göra satsningar. Utifrån detta är bedömningen att 1,5% av prognostiserade intäkter är möjligt att göra för 2011.


Den enskilt största faktorn som påverkar intäktssidan i kommunplanen är befolkningstalet. Den är också avgörande för arbetskraftssituationen för många av kommunens företagare inte minst hos alla de som har ambitioner att växa. Sett ur det perspektivet är det inte konstigt att det förutom att bedriva högkvalitativ service är befolkningsökning en av de viktigaste frågorna. Inom ramen för detta deltager vi i två stycken inflyttningsprojekt. Vi genomför olika aktiviteter för att är att stärka varumärket Bräcke kommun som företagsam. Här tror jag att vi alla som arbetar för och i Bräcke kommun har ett ansvar att tala gott om kommunen och med framtidstro och högt huvud stolt lyfta fram alla dess styrkor. Om inte den folkvalda församlingen och vi som arbetar i förvaltningen uppvisar framtidstro hur skall vi då tro att någon vill flytta till Jämtland i allmänhet och Bräcke i synnerhet?

Med detta vill jag tacka för min del i programmet och önska alla en god jul.

Inga kommentarer: