10 juni 2015

Tal KF 2015-06-10


Fru ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare .

 

Det är nu tionde året i följd jag har haft förmånen att få vara sommarpratare vid fullmäktige. Liksom numer även radions sommarpratare är temat givet och förhoppningsvis utsvävningarna få.

 

Jag tänkte som vanligt uppehålla mig vi kostnadssidan och intäktssidan det vill säga den preliminära kommunplanen och de utvecklingsprojekt vi driver.

 

Men jag inser att vi kan inte vara i Kälarne utan att kommentera Pingstdagen

Lika avbruten i den röda tråden i mitt planerade anförande lika avbruten blev jag och många andra på pingstdagen

 

Ofta vid svåra påfrestningar behöver inte den kommunala verksamheten göra någonting alls.
Ofta tror man därför att ingenting gjorts...
Ofta kan man därför förledas att tro att kommunen inte hade koll...
Ofta har den kommunala verksamheten förberett sig mer än man tror..
Jag hade under pingstdagen 30 kontakter i ärendet och jag vet att många bakom mig var mycket sysselsatta.

Det är alltför tidigt att säga något bestämt om eventuell miljöpåverkan det vi vet idag är att anläggningen fungerade som det var tänkt. släckvattnet har stannat i den kasun där impregneringen skett, att det som brunnit i centrum av elden sannolikt förbränts totalt, att de kommunala vattentäkterna i närområdet är grundvattentäkter och inte ytvattentäkter och att de normala vattenproverna ser bra ut. För att veta mer om eventuella effekter måste man ha rapporten från räddningstjänsten och via datorer simulera väderförhållanden. Just nu är det mycket lite vi som kommunal organisation kan göra åt detta annat än att vara förberedd för rivningstillstånd och kommande bygglov.

 

Livet går emellertid vidare och jag skall försöka återkomma till min tråd och skall be att få kommentera den preliminära kommunplanen.

 

Vad avser målen hur mycket service man kan räkna med att få för kommunens skatte och statsbidrag så pågår ett arbete som tagit avstamp i de riktlinjer för god ekonomisk hushållning ni beslutade om sist. Ambitionen är att de skall utvecklas från årets kommunplan till den slutliga kommunplanen för 2016

 

När vi är inne på temat intäkter och ekonomisk ram för verksamheten så är den synnerligen oklar. I den preliminära kommunplanen är det en brist på 12,8 mkr men….Jag har flera gånger tidigare talat om hur beroende vi är av statsbidragen. Den svenska modellen bygger på att företag och naturresurser beskattas till staten och sedan fördelas till kommunerna för att kommunerna skall kunna bedriva likvärdig service. Det är olyckligt att man kallar det för bidrag när det egentligen är en omfördelningsmetod för välfärd. Nåväl ,vår struktur (geografi och demografi) gör att vi har en stor andel av våra intäkter genom omfördelningsmodellen(statsbidrag). Vi har genom att vi tappat andelar av den stora kakan inför 2016 tappat 14 mkr i intäkter.

Nu finns det förslag på korrigeringar i modellen ute på remiss. För vår del gör det att om delmodellerna beslutas enligt liggande remissförslag ökar intäkterna med 5,5 mkr jämfört med idag

…Så det enda som är helt klart är att för att göra samma sak 2016 på samma sätt som 2015 så saknas det medel.

 Det kan finnas något att göra genom försäljning av någon fastighet eller genom exempelvis göra en extra amortering nu när vi får in pengar från fjärrvärmeförsäljningen det skulle påverka räntor och amorteringar som är en driftskostnad.

Det finns några utredningsuppdrag vi har fått av kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor men det är ingen hemlighet att våra nettokostnader för verksamheterna är väldigt höga. Och hade vi byggt verksamheterna efter hur befolkningen bor och dess ålderssammansättning hade varken skolor eller boenden legat där de ligger med den storlek och utformning vi har idag. Så det får så småningom för Er bli det möjligas konst-vi skall försöka leverera ett så bra underlag det går.

2016 går de flesta de centrala löneavtalen ut. Vi är nu med i ett läge av 0 ränta och ingen inflation. Dessutom pratas det mycket om särskilda statliga satsningar på lärare-jag förstår att lärarna ser fram emot detta men det är historiskt vill jag påstå att staten lägger sig i det som traditionellt har varit upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om. Ofta har det så kallade märket sats av industrin. Vilka följdverkningar detta får på andra avtalsområden är högst oklart och svårbedömt.

 Glädjande nog ser befolkningstalen idag ut som +28 jämfört med budgeterat -50 personer som den preliminära kommunplanen bygger på.

 

Jag tror aldrig planeringsläget varit oklarare!


Men den positiva befolkningsprognosen till trots är det nog så framåt hösten att om det inte fattas beslut om verksamhetsförändringar är det bara skattesatsen kvar….för konsten fru ordförande är inte att prioritera utan att prioritera bort.

 

Om skidtunnelprojketet har vår projektledare nyss berättat om statusen och vad avser

 

Fiberutbyggnaden märker jag ibland att det vi tar för givet kanske inte är så känt som vi tror. Jag skall be att få rekapitulera några grundförutsättningar om inte annat så för nytillkomna radiolyssnare:

 

För det första är kommunernas enda ansvar för tele och datakommunikation-trygghetslarmen. Sedan är vi tjänstemän övertygade om att bredband via optofiber är en grundförutsättning för att bo och bedriva verksamhet i framtiden-därigenom blir det en kommunal fråga att få detta att fungera även om det formellt inte är ett kommunlat ansvar…

 

Givet detta finns det som jag brukar säga två vägar att gå. Den ena är den så kallade fackeltågsmetoden-problemet är att inte finns någon tydlig mottagare av fackeltåget den andra vägen är den som styrelsen valt.  Samarbets och samförståndsmetoden. Givet de förutsättningar som faktiskt råder hur skall vi då så snabbt och så smart som möjligt kunna bidra till att 100% av befolkningen får möjlighet till bredband via optofiber. Jag skall inte idag trötta er med hur resan gick till men grunden till vart vi är idag är vårt samarbetsavtal med SKANOVA.

 

Genom att Skanova fått tillgång till de kommunala kanaler och fiber vi haft är det möjligt att bygga rationellt i tätorterna. Man skall helt enkelt samordna alla kanaler och fiber som finns oavsett om den varit kommunala, disponerade av telia eller varit SKANOVAs egen och bara bygga det som fattas.

I samarbetsavtalet förbinder sig SKANOVA att bygga till de kommunala verksamheterna som idag saknar fiberuppkoppling därtill skall de bygga till alla villor, flerfamiljshus, industrilokaler och affärslokaler under förutsättning att minst 60% ansluter sig. Det billigaste sättet för medborgarna att bygga i tätorterna har visat sig vara att kopiera metodiken i byarna med en ekonomisk förening (KGB) Kälarne/Gällö/Bräcke fiber. Med ett heltäckande nät i tätorterna som bas förbinder sig SKANOVA att köpa bynäten av de byar som vill sälja. De betalar då nästan 10 tusen per abonnent. SKANOVA uttryckte dock väldigt tidigt i processen att de inte var intresserade av att äga ett eller ett par isolerade bynät i norrlands inland. Därmed tycker jag att kommunen som organisation har bidragit till goda förutsättningar för alla som bor och bedriver verksamhet i kommunen även om antalet ideella timmar vida överstiger vårt arbete.

 

Jag är imponerad av den folkrörelse som startat och jag hoppas att alla ideella krafter och nybyggarandan komms ihåg långt efter det att kopparkabeln är inrullad. När resan på allvar startade 2011 var 0,03% av kommunens befolkning uppkopplade. Vi räknar idag att alla har blivit erbjuden en optofiberlösning som första kommun i Sverige och ca 65% är redan uppkopplade, efter semestern är planen att man kommer igång i Bräcke centralort! Det står nu mellan oss och tre andra kommuner om vilken kommun som först blir helt uppkopplad-och då startade vi sist i startfältet

Fiberutbyggnaden ger också förutsättningar för en effektiv kommunal service med såväl etjänster för medborgarna som driftövervakning av fastigheter men även inom vård och omsorg öppnar det helt nya möjligheter som jag vet att man redan funderar över.

 

Jag är oerhört stolt och även ödmjuk inför uppgiften att få leda en så innovativ och företagsam organisation och jag tycker att vi gör det mesta rätt-jag tycker dock inte alltid att alla medarbetare får den uppmärksamhet och den uppskattning de förtjänar jag hoppas att vi förmedlar något folk vill vara en del av.

 

Så även om vädret varit sådant att man uppskattar allt man kan göra över internet med bredband hoppas jag att vädret vänder, att värmen kommer och att sommaren blir lugn. Jag är övertygad om att vi kommer få de beslut som krävs även för att få en bra förutsättning inför 2016. Så för tionde året i rad vill jag passa på att önska alla en skön sommar!

 

 

 

 

 

Tack för ordet,

 

Bengt Flykt, Kommunchef Bräcke kommun

 

 

 

Inga kommentarer: