25 maj 2016

Skolomflyttning Gällö skolområde


JO anmälan. Kommunchefens och skolflyttargruppens bestämda uppfattning är att vi fullt ut följer intentionerna med kommunfullmäktiges beslut angående fritidshemsverksamheten i Pilgrimstad. För de som önskar skolbarnomsorg kommer det att finnas möjlighet att lämna respektive hämta sitt barn i Pilgrimstad. Under den tid det inte är skoldag kommer det att bedrivas verksamhet med pedagogisk inriktning fullt ut i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för fritidshem. Huruvida man under vardagar där det inte är skolundervisning befinner sig i Gällö eller Pilgrimstad måste antal närvarande barn och andra yttre omständigheter styra. Det totalt anmälda behovet av skolbarnomsorg uppgår till sju barn…

Det florerar rykten om att information inte nått personalgrupper. Det finns ingen kritik som framkommit från arbetstagarorganisationerna på central samverkansgrupp om att informationen inte skulle nått ut.

En del tror at de skall få planerad övertid och extra ledighet för att de packar sina saker- detta är fel. Övertid får inte planeras antingen hittar man utrymme att packa eller så packar Servicegruppen åt berörd personal.
Nu har vi ett demokratiskt fattat beslut och har att följa det. Jag vet att berörda medarbetare nu vill gå vidare och planera för barnens skolgång!
//Bengt

Inga kommentarer: