09 juni 2016

TAL KF 20160608
 

Fru ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare .

 

Det är nu elfte året i följd jag har haft förmånen att få vara sommarpratare vid fullmäktige.

 

Jag skall som vanligt denna tid på året uppehålla mig vi den Preliminära kommunplanen och de utvecklingsprojekt vi driver.

 

Sällan har det sett så bra ut vid denna tid på året. I fjolårets preliminära kommunplan fanns det för den med gott minne en brist på 12, 8 mkr, nu budgeterar  vi ett resultat på ca 3mkr vilket motsvarar 0,7% av de beräknade intäkterna av skatter och statsbidrag.  Det är ganska nära den procent vi hade behövt för att ha god ekonomisk hushållning. Aldrig får man dock vara riktigt lugn. Den preliminära kommunplanen bygger på att årets driftsbudget håller. Vilket den enligt prognosen i dagsläget inte ser ut att göra för vård och omsorg och tekniska.  Den bygger också på att flyktingmottagandet är på en stabil nivå. Vid ett kraftigt sjunkande mottagande minskar intäkterna tämligen snabbt medan ansvaret för de som redan är här består och organisationen är mer trögrörlig. Det är ju inte bara internationella enheten utan såväl överförmyndarverksamheten, grundskolan och gymnasiet som har organiserat sig för denna nivå på mottagandet. Sammanfattningsvis ser 2017 bra ut men det finns stora risker. Min bedömning är att det inte finns utrymme för ambitionsökningar eller nya uppdrag.

 

 Däremot finns det tid att planera framtida strukturförändringar utan att ha kniven på strupen. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Jag har ju ofta ondgjort mig över att man rundar utjämningssystemet och skjuter till pengar från staten för olika ändamål på ett sätt som inte ger oss samma kostnadstäckning som  städerna. Jag ser fram emot kommiténs resultat i januari 2017. Kanske den i viss mån kan påverka våra förutsättningar för 2018!

 

I väntan på en sammahållen landsbygdspolitik oavsett politisk färg fortsätter vi att göra det som måste göras.

 

Vi skulle ha haft en presentation om fiberutbyggnaden men den får bli vid nästa sammanträde-just nu pågår dock arbetet med full intensitet på kvarvarande områden och vi tävlar med Gotland om jag fattat rätt om att bli den första helt fiberanslutna kommunen. Vi vet kanske bättre hur vi ligger till nästa möte.

Mellan 2006 och 2010 ökade Bräcke kommuns kostnader för försörjningsstöd med över 200% och valet stod mellan att skära i andra verksamheter och bli bankomat eller att försöka påverka världen. Jag är idag glad att ni valde det sistnämnda! Det var starten på projekt SOLARIS-Socialt Företagande Lärande Rehabilitering i Samverkan. .. Vid ansökningstillfället Sveriges största Socialfondsprojekt större än Rosengård i Malmö skött från lilla Bräcke i östra Jämtland.  Vår tanke var att hitta en best practice ur den företagsekonomiska, offentliga och idéburna sektorn hur man bör arbeta med individer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden.  Vi tänkte då att det måste finnas ett bättre sätt för utlandsfödda än att sitta åratal på skolbänken och tala fiktiv svenska med blandat resultat. Man borde kunna komma på arbetsplatsen först i rätt miljö och där utveckla språket. Kanske är det lättare att översätta manualen??  Så småningom utvecklandes en metod med språkstödjare. Det finns också en norm som säger att 40h arbetskapacitet /vecka är friskt medan en förmåga på 35/h vecka är sjukt….Vi har inte funnit någon vetenskapligt belägg för detta. Det är snarare så att det är en uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter… tyvärr måste jag nog erkänna att normen för en chef inte ligger på 40h utan väsentligt högre…. I Bräcke är det så att för varje yngling som träder in på arbetsmarknaden går två hem i pension. Utifrån denna bild tänker vi att alla måste kunna arbeta 100% av sin förmåga och för en del kan sociala arbetsintegrerande företag vara ett bra sätt. För att dessa skall kunna fungera krävs dock såväl stödstrukturer som eldsjälar. Vi har brutit trenden och kostnaderna är i dag på en lägre nivå än för sex år sedan.

 

Så här när vi är klara var det ett mönsterprojekt och all gupp på vägen och all frustration är glömda

-Vi hade några innovativa utvecklingsidéer .

-Vi fick utvecklingsstöd av Europeiska socialfonden för att testa dem.

-Vi har utarbetat ett förfinat arbetssätt.

-Vi har slutredovisat projektet

-Vi har implementerat idéerna i den ordinarie verksamheten genom arbetsmarknadsenheten

- och sprider nu våra erfarenheter genom denna bok.

 

 

I kraft av hundratals deltagare kan vi säga att det är samhällsekonomiskt lönsamt att arbeta på detta sätt. Därigenom är faktiskt projektet SOLARIS avslutat. Arbetet med att stödja de som behöver stöd, det fortsätter dock!

 

 

 

 

Jag är oerhört stolt och även ödmjuk inför uppgiften att få leda en så innovativ och företagsam organisation och jag tycker att vi gör det mesta rätt-jag tycker dock inte alltid att vi får det syns  i media.

 

Skidtunnelprojketet följer tidplanen och ni har bolags bildningen på ert bord idag. Jag vill jag passa på att önska alla en skön sommar! Genom att visa en lite filmsnutt om framtiden…

 

Tack för ordet,

 

Bengt Flykt, Kommunchef Bräcke kommun

 

 

 

Inga kommentarer: