12 juni 2013

Tal kommunfullmäktige 2013.06-12

Fru ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare .

I fjol sommar påstod jag att vi hade fått en ekonomisk paus i besparingarna och att det fanns en möjlighet att vidta strategiska åtgärder under 2013 för att på sikt kunna bibehålla en god service med en god ekonomi. Det var nog i sig riktigt men det är svårt att vidta stora dramatiska ingrepp när de inte behövs-även om man vet att det kommer att behövas längre fram.

Tyvärr visar det sig nu att det sannolikt kommer att behövas åtgärder för att få en budget i balans för 2014. Det är inte säkert att ramarna är fel däremot återstår en del för att komma in i dem! För 2014 bygger nämligen på kommunplan 2013 där verksamheten förväntas kosta som budgeterat och därtill kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar. Mindre skolklasser är en känd kostnadsminskning medan lönerörelsen och ökade statliga krav är kända kostnadsökningar. Där vi inget vet stödjer vi planeringen på de av fullmäktige fastställda planeringsförutsättningarna för 2014.

Om man utgår ifrån den prognos som är lämnad efter April redovisar såväl Gymnasieförbundet som länstrafiken ett underskott sammantaget pekar det mot 1, 8 mkr- Kostnader som vi måste spara in på den egna verksamheten för att finansiera…

Vård och omsorg uppvisar ett prognosticerat underskott på 3,1 mkr. Det har både blivit fler brukare samtidigt som det är fler beviljade timmar per brukare än budgeterat vilket i sin tur lett till ett ökat personalbehov där utbildning och delegeringar inte riktigt hängt med.

Sociala avdelningen uppvisar ett prognosticerat underskott på 1, 8 mkr bestående av i huvudsak två poster. De första flyktingarna som kom till Sverige under etableringsreformen lämnar nu den utan att vara integrerade. Om de har sämre förutsättningar än de som anlände tidigare eller om arbetsmarknaden är sämre eller om systemet i Bräcke kommun inte fungerar kan inte jag leda i bevis-men det är sämre resultat än väntat och påverkar försörjningsstödskostnaderna. Inflödet till försörjningsstöd är helt enkelt större än utflödet ur SOLARIS.
När det gäller barn som inte mår bra utan måste tvångsmässigt placeras i hem för vård och behandling är det inte fler barn än tidigare däremot har platserna blivit väsentligt dyrare än budgeterat. De förebyggande verksamheterna Föräldrakraft och Social Psykiatriska teamet gör ett jättejobb som uppmärksammas nationellt med att hålla nere antalet placeringar men de som vi ändå är tvungna att ta är ungefär dubbelt så dyra som för 6 år sedan vilket leder till att budgeten spricker i alla fall. Den dyraste placeringen kostar upp mot 8000 kr/dygn!

Dessa faktorer gör dessvärre att ingångsvärdet för 2014 års budgetarbete är fel. Utöver kända kostnadsökningar och kostnadsminskningar har vi alltså verksamhet för större kostnader än vad vi har förväntade intäkter.

Vi gör givetvis nu allt vad vi kan för att inte prognosen skall bli sann och jag tror att den kan bli något bättre men tyvärr tror jag att det blir nödvändigt med verksamhetsförändringar i höst om vi skall ha en ekonomi i balans.

Jag tycker vi jobbar rätt men det är hård motvind! Vi har de senaste åren eliminerat de ekonomiska risker som var förknippade med bostadsbolaget och värdet på hyresfastigheterna. Vi har tagit hand om de risker som var förknippade med stora borgensåtaganden. Vi önskar nu få rättvisande värden på övriga lokaler vilket jag tror långsiktigt är riktigt!

Finns det inget positivt- jo verksamheterna får mycket beröm även på ett -vi ligger långt fram inom många områden.

Våra tre stora utvecklingsprojekt rullar alla tre på även om de tar mycket kraft som annars skulle läggas på ordinarie verksamheter. SOLARIS har fått 50% av sina deltagare vidare i jobb eller studier- detta är medmänniskor som stått långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Mycket av mitt hopp till MidSwedenSkipark och Gällöberget där förstudien visar att det är möjligt med en anläggning som attraherar allt från handikappidrott till elit-just nu letar vi någon som själv eller tillsammans med Bräcke kommun vill förverkliga idén. Som om det lyckas har förutsättningar bli en motor minst för den kommundelen och kanske för kommunen i helhet.

Avslutningsvis arbetet med att gå från 0,03% fiberanslutna till 100% erbjudna bredband via fiber!
Sex av tio bredbandsbyar har fått stöd beviljat för sin fiberutbyggnad Givetvis är det byborna som gjort det mesta av arbetet vilket inte minst avspeglat sig i årets by-Revsund. Men, jag tror inte heller att vi skall förringa insatserna av LEADER Mittland, Pär, Birger och Liv och alla möten runt om i kommunen de varit på kvällar och helger. Vi har också en plan för utbyggnaden där andra kommuner misslyckats-tätorter som är så små att inte marknaden självmant är intresserade. Vi har under våren fört diskussioner med Skanova som nu kommer att erbjuda bredbandsbyarna att köpa deras nät men också i utbyte mot det avtal vi har med telia om det kommunala bostadsbeståndet och den kommunala kanalisationen erbjuda fiber via bredband till samtliga ushåll, industrier och affärslokaler inom tätbebyggda områden Kälarne, Gällö och Bräcke.

Jag är oerhört stolt och även ödmjuk inför uppgiften att få leda en så innovativ och företagsam organisation och jag tycker att vi gör det mesta rätt-jag tycker dock inte alltid att alla medarbetare får den uppmärksamhet och den uppskattning de förtjänar.

Så även om det är motvind och det finns svåra beslut Ni har framför Er så kom ihåg att det är lättare att andas i motvind och jag är övertygad om att vi kommer att rida ut även denna storm så för åttonde året i rad vill jag passa på att önska alla en skön sommar!

Tack för ordet,

Bengt Flykt, Kommunchef Bräcke kommun

Inga kommentarer: