24 oktober 2013

Tal kommunfullmäktige 24 oktober 2013

Fru ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare .

Jag flaggade redan juni för att ett kärvt ekonomiskt läge. Trots att vi vidtagit ett antal åtgärder för att hålla igen räcker det inte utan återigen ser vi ut att räddas av en återbetalning av försäkringspremier.
Det är lite svårt att sätta ord till prognosen.
Vi har idag en välfärdsredovisning på bordet. Bräcke kommun har bland de högsta sjuktalen i Sverige medan de kommunanställda har ett sjuktal på 5,6%. Våra medarbetare är alltså inte representativa för kollektivet. Man brukar säga att en frisk organisation ligger runt 4% sjukfrånvaro, har man tal lägre än det har man medarbetare som går till arbetet fastän de är sjuka. Vi gör fantastiskt mycket gott ute i verksamheterna 24h om dygnet 7 dagar i veckan för att utföra den service Ni har beslutat om. Med risk för att glömma massor vill jag dock lyfta några aktuella exempel: Solaris har fått nationell uppmärksamhet Ett stort grattis till personalen som föredragit projektet och Bräckes erfarenheter för såväl Generaldirektören för Europeiska Socialfonden som EU kommisionärer! 400 miljoner Europeer vill veta hur vi med 6600 innevånare jobbar med de som är långt ifrån arbetsmarknaden! Vi tror att vi kan tacka det förebyggande arbetet för att inte antalet barn som inte kan bo hemma ökat. De tjänstemän som arbetar med fiberutbyggnaden har rönt uppmärksamhet så att städer vill komma till Bräcke och lära sig av 6600 Bräckebor hur man gör! Jag ser att andra kommuner går in i de organisatoriska lösningar vi haft sedan flera år. Här ligger vi i framkant på utvecklingen och till en otroligt låg kostnad.

Jag tycker att vi börjar få ordning och reda på våra interna processer och styrdokument. Jag tycker att vi har städat bort mycket av de fiktiva värden som funnits. I allt väsentligt är det nu en transparent organisation-"what you see is what you get" inte värden på bostäder som saknar förankring i verkligheten, inte pengar bundna i stora borgensåtaganden där verksamheten sedan länge slutat vara ekonomiskt bärkraftig.
Jag är övertygad om att det är en tidsfråga innan revisorerna i många andra kommuner kommer att påpeka att man har felaktiga värden på sitt fastighetsbestånd.

Den jämförelsestörande posten är tyvärr driftsekonomin....

2008 har skatteunderlaget ökat med 6,2% medan kostnaderna har ökat med 8,2%, enligt prognos 2013 där har vi differensen! Då skall man veta att lönerna sedan 2008 har gått upp med 15% så vi har inte legat på latsidan även om vi inte orkat med de strukturella ändringar som krävts! Vi har en stor och ökande andel äldre och vi ser att beviljad biståndstid ökat och med den kostnaden för hemtjänsten. Vi har en dyr skolstruktur där kostnaderna ökat med 0,6% medan elevtappet samma period har varit 15,8% (barnomsorg 26,7%). Vi har dessutom en relativt sett låg genomsnittlig utbildningsståndpunkt och relativt många utlandsfödda boende över hela ytan vilket medför en dyrare struktur än genomsnittskommunen i Sverige vilket ger en hög andel och statsbidrag vilket gör oss känsliga för förändringar i statsbidragen. Detta avspeglar sig i det nya utjämningssystemet där vi tappar 3mkr inför nästa år.
 
Detta var en liten betraktelse över vår omvärld seglar vi in på de ekonomiska delarna av delårsrapporten…

... vill jagbörja med att säga att jag är stolt över att ha medarbetare som hela tiden har koncernperspektivet i sin verksamhet. Tillväxtavdelningen som till stora delar består av verksamhet som inte är reglerad i lag håller igen och beräknas lämna ett överskott till koncernen .

Teknik och Infrastrukturavdelningen som i höst fått ny avdelningschef beräknas också lämna ett litet överskott och så även staben även om det främst är för att man gått kort på personal. Detta är dock ingen lösning då konsekvensen blir att arbeten blir skjutet på framtiden vilket i sig riskerar att bli både fördyringar samt att det riskerar att gå ut över medarbetarnas välbefinnande.

Vård och omsorg ser ut att bli ca 4mkr dyrare än budget vilket främst beror på ett ökat antal beviljade timmar inom hemtjänsten. Till exempel kan nämnas att behovet i Bräcke området har ökat 25% de senaste två åren. Trenden känns igen från andra kommuner. Sociala avdelningen har återhämtat en del sedan Aprilprognosen och går nu riktigt bra men man drar med sig kostnader för första kvartalet som är svåra att hämta igen. Kostnaderna för bostadsanpassning är fortsatt höga. Även skolan ser ut att gå mot ett underskott2, 5 mkr mot budget. Mycket går att härleda till byte av personal i samband med att budgeten lades samt att beslutade besparingar inte lyckades genomföras i den tid som var planerat. Skolan förtjänar kanske extra uppmärksamhet då den redan i sin budget sticker ut. Det finns ingen kommun i Sverige som satsar mer pengar per elev än vad vi gör och ändå räcker inte pengarna. Jag upplever inte att det känns så när jag möter lärarna. Om vi hade haft samma kostnad per elev som den genomsnittlige glesbygdskommunen hade budgeten varit 17mkr lägre. Det nödvändigt att göra strukturella förändringar inom detta område.

Sammanfattningsvis ligger vi på många områden kompetensmässigt i framkant men vi erbjuder en servicenivå som vi inte har täckning för och har två år i rad blivit så att säga "Saved by the bell" men jag tror att det är nödvändigt med radikala åtgärder.

Det är nog bara att kavla upp ärmarna!
Om inte Vi-Vem? om inte Nu-När?

 
Tack för ordet,


Bengt Flykt, Kommunchef Bräcke kommun
 

Inga kommentarer: