30 oktober 2013

Skolutredningen E14

Tjänstemannadelen av skolutredningen "Framtida skolorganisation Gällö-Bräcke skolområde" är nu klar. Utredningen har idag redovisats för kommunstyrelsen, skolledargruppen och arbetstagarepresentanterna. Nu tar den politiska processen vid. Skolutredningar är bland det svåraste man gör. Strävan har hela tiden varit att ha en så öppen process som möjligt- i den andan är tjänstemannaprodukten nu publicerad på hemsidan -samma dag den blev klar. Ambitionen har varit att läsare skall kunna följa den röda tråden i utredningen och förstå varför vi kommit fram till det vi gjort-sedan kommer det säkert att finnas de som tycker att vi lagt för stor vikt vid något.

Några tydliga problemområden tycker jag mig ha sett under resan.

Om vi hade haft glesbygdskommunernas snittkostnad / elev hade vår skolbudget varit 17 mkr lägre....Nu bor vi där vi bor och har de lokaler vi har men det finns anledning att reflektera över detta.
Vi har idag ett nyckeltal om 7,6 pedagoger/100 elever vilket omräknat blir att 13,2 elever genererar en lärare. Det krävs dock 1,4 lärare för att klara schemalagd tid-eller omräknat 18,4 elever. Innebörden av detta är två saker 1) alla klasser under 18,4 elever medför ett underskott som måste fyllas med extra resurser som inte är kopplat till särskilda behov..och 2) alla klasser över 18,4 elever genererar ett överskott som inom givet nyckeltal går att använda för att dela klasser, särskilda behov etc. Klasserna behöver med andra ord vara 23-25 elever för att man skall ha en chans att klara sig med rimliga nyckeltal eller rimliga kostnader i skolan.

Om eleven byter skola inför 6e klass har den nya läraren några månader på sig att lära känna eleven innan det är dags för nationella prov och betyg...Dessutom krävs det mellanstadiebehörig personal på samtliga skolor. För elevens skull såväl som ur ett personalperspektiv behöver man byta skola när man byter stadie!

2018/2019 finns det inte underlag för mer än ett högstadium detta behöver beaktas redan nu.

Sist men inte minst har vi ett kundvalssystem i skolan som gör att föräldrar kan välja skola (I mån av plats skall det tillgodoses) Min bedömning är att föräldrarna i allra flesta fall kommer att välja det man upplever bäst för sin familj och sina barn-inte det som är bäst för den kommunala organisationen. Alla kommer inte att bli nöjda men man måste ändå bära med sig tanken vad vill föräldrarna till de flesta

Såväl av pedagogiska skäl som ekonomiska behöver alltså skolan omorganisera sig!
//Bengt

Inga kommentarer: