22 april 2014


  Fru ordf, presidie ledamöter press och övriga åhörare

Jag skall be att få kommentera årsredovisningen för 2013

Först och främst vill jag slå ett slag för årsredovisningen! Den är både välskriven och informativ. Jag vill påstå att texten är minst lika intressant och viktig som siffrorna.

Därför skall jag börja med siffrorna så blir det trevligare sedan. Vi når ett positivt driftsresultat även om det är på grund av återbetalningen från AFA av tidigare inbetalda för höga försäkringspremier. Å andra sidan har staten inte behövt skjuta till pengar till kommunsektorn just av den anledningenUtfallet är bättre än det prognosticerade vilket är en följd av att verksamheterna hållit igen inte gjort planerade åtgärder och gått kort för att koncernen skall komma in i ram.  


 

 

Störst avvikelse mot budgeterat är hemtjänsten i Bräcke på minus4,6 mkr.  Man skall veta att budget är bästa gissning på ett bedömt behov och en strikt jämförelse mellan budget och utfall är ett dåligt mått på effektivitet. Utfallet beror på hur många brukare som tillkommer eller frångår under året, det beror på beviljad tid, det beror på var man bor och transporttid det beror givetvis också på planering och styrning. Utöver detta som är ganska uppenbart, finns ett visat samband mellan kostnader på särskilda boenden och hemtjänst. Vid en studie över kommunsverige visar det sig att om man har många plaster på särskilda boenden ger det en lägre hemtjänstkostnad och tvärtom…. Det finns också ett visat samband mellan kostnad per brukare och strukturen på kommunen avseende hur glest man bor. Vi är mitt i ett ganska omfattande arbete för att se hur effektiva vi egentligen är inom hemtjänsten- det är inte klart ännu men självklart arbetar vi med detta.

Skolan däremot sticker ut. Här har vi den högsta kostnaden i riket per grundskoleelev och uppvisar ett underskott på 1,7mkr vilket i och för sig är 800tkr bättre än prognos. Tittar vi på sociala avdelningen så har trots utfallet på minus1,1 mkr vi mot slutet av året sett en tydlig trend på minskade kostnader. Tillväxtavdelningen visar ett överskott på 1,4mkr och Teknik och infrastrukturavdelningen 1,2mkr. Även Stab och bygg och miljönämnden lämnar ett överskott


Vi har höga kostnader för kärnverksamheterna och i vissa stycken erbjuder vi förmodligen en högre servicenivå till medborgarna än vad lagen föreskriver och säkert kan vi bli effektivare och skall bli det. Vi är vill jag påstå dock inte ineffektiva utan har också svåra förhållanden vilket jag beskrev i oktober. Medelåldern är ganska hög, I Bräcke kommun bor man utspritt över en yta lika stor som Gotland och har dessutom en relativt låg skattebas. Dessa yttre faktorer har traditionellt justerats med statsbidragen så att förutsättningarna att bedriva kommunal service skall vara lika oavsett var man bor. För Bräckes del utgör därmed statsbidragen 33,51 % av intäkterna. Vilket är bland de högsta i riket. Detta gör att vi är extremt känsliga för förändringar i statsbidragen. När riket ökar i befolkning och vi minskar, minskar inte bara statsbidragen  på grund av befolkningsnettot utan även för att vår andel av rikets befolkning minskar. När medel tillförs per capita istället för att indexreglera bidraget förlorar vi eftersom vi har en dyrare struktur än genomsnittet. När uppdrag tillkommer som skall finansieras via avgifter är det ofta med hänsyn till vår struktur inte möjligt att fullt ut ta ut den finansieringen utan det blir skattekollektivet som får bära mellanskillnaden. Den senaste trenden i styrmetoder bygger på prestation inte struktur. Gör detta och lyckas och ni får vara med och dela på pengapåsen. Trenden är tydlig såväl inom skolan som inom vård och omsorg.

Jag varken kan eller vill påstå att det ena styrsystemet är bättre eller sämre än det andra för medborgarna. Jag vill däremot påstå att det är ett paradigmskifte där de gamla värderingarna inte längre gäller eller i vart fall inte fullt ut och vi måste ställa om och anpassa oss efter det nya systemet -prestation inte struktur. Detta är viktigt att känna till.

Jag talade redan ifjol om nödvändigheten med ett slags tjänstekatalog där man beskriver vilken nivå på kommunal service man kan förvänta sig för skattekronorna. Jag tror fortfarande att vi är på väg dit. Utöver detta kommer nationella trender att slå igenom. Vi får vara med och dela på statsbidragen utifrån prestation. Innebörden av detta är en begränsning av det kommunala självstyret då man inte har råd att inte nappa på erbjudandet. En trolig konsekvens när det gäller andra områden än den traditionella kommunala basservicen tror jag Bräcke kommuns roll i framtiden blir mer möjliggörare än utförare. Detta då av ekonomiska skäl kanske snarare än ideologiska.

Icke desto mindre blir det nödvändigt med stabila finanser och inte göra mer saker än vad medlen räcker till. Vi har nu städat och har en bra bas-what you see is what you get. Borgensåtagandena är i allt väsentligt borta, Bostadsbolaget är avvecklat och det finns inga andra helägda bolag som kan kräva ägartillskott. En osäkerhet finns kvar i affärsverksamheten och då tänker jag kanske framförallt på fjärrvärmen annars är det en stabil bas. Men, det är dags att bygga upp finanserna. Jag tänker att det gäller att försöka att inte uppta nya lån och amortera enligt den plan Ni lagt fast. Utöver detta behöver vi göra positiva resultat. De förväntade kostnadsökningarna är långt högre än de förväntade intäkterna och jag bedömer inte att det fullt ut går att effektivisera sig ur detta. Mot bakgrund av det jag beskrivit tror jag att alltså det kommer att kräva strukturomvandlingar.

Utifrån denna betraktelse över förutsättningarna vill jag ta tillfället i akt och nämna några axplock ur verksamheterna.

 Vi är en förhållandevis frisk organisation med bra verksamheter.

För att nämna något är vi bland de främsta i landet när det gäller brukarnöjdhet inom vård och omsorg, SOLARIS har flyttat nästan hälften av sina deltagare i Bräcke från långvarigt utanförskap till arbete eller studier och dessutom har projektledaren Peppe Liljefjäll blivit speciellt inbjuden föredragit projektet för socialfondens generaldirektör. Vi glädjs åt fina resultat i skolan även om man skall vara försiktig med ovationerna när det är små klasser och kanske osäkert underlag rent statistiskt.

 

När det gäller utvecklingsområdena har vi gått från 0,03% fiberanslutna till 25% under 2013. Samtliga fiberområden är nu på gång och vad gäller tätorterna så är planen att Pilgrimstad och delar av Bräcke fibreras under 2014. Och att under 2015 slutföra Bräcke och fibrera Gällö och Kälarne. Detta tycker jag på ett fantastiskt sätt visar rollen möjliggörare snarare än utförare. Det stora arbetet görs av alla medlemmar i kommunen men organsiationen nyttjar sina kunskaper och kontakter för att göra det möjligt. På motsvarande sätt hoppas vi förstås att världens längsta inomhusskidåkningsanläggning byggd i ett berg skall bli. Jag talar givetvis om MIdSweden Skipark i Gällö. Innan junifullmäktige tror jag att vi vet om det blir verklighet. Blev det inget har vi i alla fall glatt några olyckskorpar som får möjlighet att ”säga vad var det jag sa” men blir det verklighet tror jag att det blir en milstolpe i kommunens historia. Oavsett vilket så hade möjligheten dykt upp igen hade min rekommendation vara att ta chansen. Så många positiva signaler jag får från dem i verksamheterna som sliter med ekonomin men säger hur går det i Gällö visar på betydelsen av hopp och något att se fram emot.

Så även om det är jobbigt att få ekonomin att räcka till i det nya styrsättet finns det ni en bra grund utan någon större ryggsäck och all anledning till framtidstro men det kommer att krävas tuffa beslut.

TACK
Bengt Flykt

 

 

 

Inga kommentarer: