21 september 2015

Förslag till förändringar inom Förskole- och skolorganisationen i Bräcke kommun

Jag har lämnat förslag till politiken gällande förändringar inom skol-och förskoleorganisationen i Bräcke kommun. Här kommer en bakgrund och förklaring till förslagen.

Skolorganisationen kan analyseras på längden och tvären och det går att betrakta den ur flera perspektiv. Få saker har blivit så genomlysta som skolorganisationen längs E14.  Enbart utredningen från oktober 2013 bestod av ett huvuddokument och femton bilagor. Dessutom kompletterades den våren 2014 och ett antal medborgarförslag om skolorganisationen belystes ända fram till hösten 2014.
Det finns några fakta som trots alla utredningar som gjorts kvarstår:
  • Elevkullarna har fortsatt att krympa.
  • Med de resurser som skolan idag är tilldelad (nyckeltal) klarar man med nuvarande organisation inte av att bedriva det uppdrag man har. Klasserna är så små att alltför många tjänster går åt till att ha 1,0 lärare i klassrummet under lektionsbunden tid. Resurser som enligt nyckeltalen var avsedda att gå till att stödja elever med särskilda behov.
  • Lärarbristen och kraven på att lärarna skall ha legitimation för rätt ämne och stadie för att få ansvara för undervisningen förvårar situationen för att med givna resurser (nyckeltal) rekrytera och behålla personal vid alltför små enheter.  
Utifrån detta borde skolan, ur ett verksamhetsperspektiv, läggas ned när man inte över tid genom blandade klasser kan uppnå en klasstorlek om minst 25 elever/klass utan att blanda mellan de olika stadierna låg, mellan och hög. Då finns det utrymme med de resurser skolan är tilldelad att stödja elever med särskilda behov.
Naturligt vore då att behålla skolverksamhet på orterna Gällö, Bräcke samt Kälarne. Det ingår i det förslag som jag lämnat till politiken.
Endast två kommuner i landet har en högre kostnad för sin förskoleverksamhet. För att få en god ekonomi behöver förskolan ha minst sex barn och en personal vid såväl öppning som stängning, därmed krävs det samverkan mellan avdelningarna.  Man bör ha minst tre avdelningar per förskola för en god personalekonomi. Förskoleverksamheten bör integreras både personalmässigt och fysiskt med en annan förskola/skola om det är färre än tre avdelningar.
Det finns därmed goda skäl till att lämna lokaler för avyttring eller kallställning. Att endast flytta ut delar av skolorganisationen ökar de fasta kostnaderna för kvarvarande verksamhet.
Så därför föreslår jag även att förskoleverksamheten endast finns på tre orter i kommunal regi.

Dessa utmaningar står vi inför, och nu är det upp till politiken att besluta om den framtida skolorganisationen. Likväl som det är en politisk fråga att väga skolans behov mot behovet inom t.ex. vård och omsorg. I denna komplettering har vi inte lagt in några andra samhällsfaktorer utan hänvisar där till det som gjordes 2013 och de medborgarförslag som behandlades 2014.

Bengt Flykt
Kommunchef, Bräcke kommun

Inga kommentarer: