22 oktober 2015

Flyktingsituationen i Bräcke


Senaste veckan har det kommit 9700 människor till Sverige som söker asyl. Varav drygt 2000 ensamkommande barn/ungdomar. Det är en kommun i veckan som kommer. Det är en historisk folkomflyttning. Det är inte heller någon charterresa de är ute på. De har lämnat sina hem och allt de äger ryms i några påsar. Eller så har man skickat sitt tonårsbarn över halva jordklotet ensam eftersom man trots allt bedömer det som bättre än att stanna kvar. Tidigare år har man sett en markant nedgång i flyktingströmmarna över vintern när stormarna går över medelhavet. Det vi nu ser är att läget är så dåligt att man hellre väljer landvägen än att invänta våren. Därigenom ser vi ingen minskning i inflödet till Sverige. Migrationsverkets lägenheter och boenden är fulla och man bedömer att man behöver upp mot 60 000 så kallade beredskapsplatser typ tält, gymnastiksalar och liknande. Med hänsyn till detta är vår bedömning att antal asylsökande i kommer att öka i Bräcke och asylsökande som bor i ordinärt boende kommer att finnas över lång tid.

Denna situation har fått fram såväl det bästa som det sämsta hos människan. Vi ser de som arbetar dag och natt och som öppnar sina hem för behövande men vi ser också lycksökare på andras bekostnad och de som bränner ned tilltänkta boenden. Av hänsyn till detta kommer vi inte öppet redovisa exakt vilka fastigheter som berörs.

Vi har den senaste tiden fått tre uppdrag från länsstyrelsen.

Den första var att anmäla in lokaler som var kommunägda eller där kommunen var verksamhetsansvarig och skulle kunna vara lämpliga att använda som ”beredskapsplatser”. Här lämnade vi in 100platser fördelade på två orter.

Det andra uppdraget gällde asylmottagandets påverkan på den kommunala organisationen. På kort sikt behövs det fler som kan tänka sig att ta på sig uppdraget som ”god man” och följa ungdomarna genom asylprocessen. På längre sikt med ett ökat mottagande kommer det förutom överförmyndarverksamheten att ha påverkan på såväl skolan som socialtjänsten och fastighetsförvaltningen.

Det tredje uppdraget var att lämna in ytterligare lokaler såväl privata som föreningsägda. Uppdraget fick samtliga kommuner den 14 oktober. Den 16 oktober skulle svaret vara Länsstyrelsen till handa för att landshövdingen i Norrbotten den 22 oktober skulle kunna redovisa listan till regeringen. På två dagar hann vi inte kommunicera detta med berörda fastighetsägare så att vi kunde lämna ifrån oss ett relevant underlag. Rådet till de privata var i stället att de själva skulle redovisa in sina fastigheter. Det är också ett tveksamt uppdrag att kommunen skall redovisa in andras fastigheter än sina egna för att sedan komma till ägaren i rollen som tillsynsmyndighet och kanske till och med döma ut fastigheten…Skall vi lämna in något borde det vara i samförstånd med ägaren och tillsynat av såväl Bygg och Miljöavdelningen som räddningstjänsten. Icke desto mindre gav inventeringen ytterligare 50 kommunala platser och cirka 100 privata/föreningsägda. Vad som händer med dessa återstår att se.

Vår planering utifrån detta blir att vi under våren 2016 behöver öppna ett nytt boende för ensamkommande barn/ungdomar. Vi behöver också vika några lägenheter åt det planerade mottagande vi har för nästa år.

Förutom detta har vi inlett en diskussion med Migrationsverket om ombyggnad av en fastighet till asylboende typ korridorsboende med gemensamma duschar och toaletter. Vi har också inlett en diskussion med Migrationsverket om att bygga om en fastighet till lägenheter som skulle vara tillgänglighetsanpassade och svara mot det framtida behov vi ser inom vård och omsorg.

På sikt är detta en ny rekryteringsbas för kommunen och näringslivet, De kan fylla på i alltför små klasser i skolan. De handlar och bidrar till en ökad omsättning i affärerna vilket i sin tur kan påverka utbudet. En misslyckad integration ger däremot problem i lika stor omfattning.

Många kommuner har idag ett hårt tryck och har höjt sin beredskap. Här har faktiskt inget hänt ännu annat än att vi rapporterat in ett antal tomma lokaler. Vi har givetvis en beredskap att möta ett förändrat läge men det är inte här ännu. För de som vill göra en insats privat finns många uppslag presenterade på vår hemsida www.bracke.se

Inga kommentarer: