17 december 2015

Anförande kommunfullmäktige 20151216


Fru ordförande, presidie, ledamöter, press och åhörare,
Vi står återigen inför en ny kommunplan och ett nytt år
Befolkningsprognosen är bättre än den preliminära kommunplanen. Det är också den enskilt viktigaste posten för intäktssidan i den kommunala budgeten och det som möjliggjorde denna plan utan större förändringar än vad det faktiskt är.
Förutom detta har det varit ett extremt svårplanerat inte för att det har saknats mer pengar än det brukar utan mest för att osäkerheterna och svängningarna är större än någonsin. Det har varit en otroligt turbulent tid i höst. Det har varit ändringar i statsbidragssystemet. Det är mängder med aviserade riktade satsningar från den sittande regeringen. Jag tror man räknat dem till 80 stycken. Vår erfarenhet längst ut på tolklinan är att ofta är en riktad satsning förenad med motprestationer av typ lyckas med detta så får ni dela på pengarna eller någon form av medfinansiering satsa en krona så får du en krona. Det enda vi hunnit analysera och lägga in i budgeten är äldresatsningen på två miljoner kronor där det inte verkar finnas kostsamma motprestationer. Men som sagt det kan finnas mer som underlättar budgeten. För inte många veckor sedan fick vi också ett tillskott med nio mkr för de extrakostnader vi bedöms få unde2015 och 2016 med anledning av flyktingsituationen. Sveriges Kommuner och Landsting har också aviserat en ny skatteunderlagsprognos tidigt nästa år. Många avtalsområden går ut under 2016. Offentlig service är en personalintensiv verksamhet därigenom finns en stor osäkerhet runt kostnadssidan
Jaa, så vart lämnar det oss vi har en plan med investeringar fram till-2020 utifrån ett planperspektiv samtidigt som vi har en omvärld som just nu är händelsestyrd och förutsättningarna ändras nästan på veckobasis…
Ändock, känner jag mig trygg med alla fantastiska medarbetare. Jag tror att vi kommer att kunna känna av vad som har betydelse långsiktigt.
Alltför stort fokus skall dock inte läggas på slutet av planperioden med rådande osäkerheter.

Den trogne läsaren finner att det nu finns en något förändrad skrivning vad avser såväl mål som vilka mål som bedömts över tid har en stor betydelse för kommunens långsiktiga ekonomi. Något som även revisorerna tidigare funnit angeläget-Ibland tänker jag att man får gå tillbaks till ”gå”. För vem är vi till och vad krävs för att göra det bra? Eller vilken verksamhetsidé är det som bär….Vi är anställda för att bedriva den kommunala service ni har beslutat om. Ibland tror man att kommunen gör allt och är ansvarig för allt men så är det inte och vi har inte resurser till det. Vi gör däremot väldigt mycket och inom många områden och ofta väldigt, väldigt bra med hänsyn till de resurser som finns.
Kopplat till målstyrningen handlar det då om den service och det bemötande vi skall leverera. Det handlar om att ha rätt utbildad personal, på rätt plats med rätt erfarenhet för att kunna leverera den servicenivå som är förväntad. Det handlar om resurser i form av tillgängliga pengar och lokaler etc. Beskrivningarna är inte på något sätt perfekta men jag tycker att det är en förbättring jämfört med tidigare inte minst kopplat till en långsiktigt bärkraftig ekonomi. Det ger förhoppningsvis också en tydligare återrapport om vad man kan förvänta sig för nivå av service för de pengar man investerat. Jag tror vi ser en än mer utvecklad målstyrning till 2017
Det sker en rad mindre utvecklingsprojekt i alla verksamheter det ligger också underförstått i avdelningschefernas uppdrag att utveckla verksamheterna. Skall man nämna något om det som kanske fått större medial uppmärksamhet så är det möjligen fiberutbyggnaden. Det helhetskoncept vi har i Bräcke kommun är fortfarande ett av de mest innovativa som gjorts under senare tid. Med det jag vet nu hade jag gjort i princip likadant igen. Efter tio inlagor till olika rättsliga instanser föll så domen att vårt avtalspaket med Skanova är delbart i fyra olika delar. Jag delar inte rättens uppfattning men accepterar domen. Vi kommer nu att upphandla hyra av den fiber SKANOVA är ålagd att bygga till våra kommunala verksamheter. Alla andra delar av samarbetsavtalen fortsätter som planerat det vill säga utbyggnaden i tätorterna pågår helt enligt plan och beräknas vara klar i Bräcke, Kälarne och Gällö tätorter under nästa år. Förhoppningsvis blir även de fem åsterstående föreningarna också klara under 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
När det gäller världens längsta skidtunnel i naturberg har det varit ett intensivt arbete. Jag har nästan inte mött någon kritik mot arbetet tvärtom det som når mig är positiva, nyfikna, intresserade människor från när och fjärran.
Jag hoppas med detta att alla kan känna att organisationen och området som utgörs av Bräcke kommun är något innovativt, kul och välkomnande och något man vill vara en del av!
-och detta fru ordförande är alls vårt ansvar och med detta vill jag tillönska alla en riktigt god och lugn jul utan decemberstormar oavsett om de heter Ivar, Hilde, Dagmar eller något annat…
//Bengt Flykt

Inga kommentarer: