14 april 2016

KF 20160413


Fru ordförande, presidie ledamöter press och övriga åhörare

Jag har blivit ombedd att kommentera årsredovisningen.

Jag har funderat en del på vad jag skall lyfta från 2015. Ifjol när jag stod här försökte jag ge en bild av komplexiteten och sammanhanget med sju avdelningar, två kommunalförbund, tre gemensamma nämnder. Därtill tjänsteköp från olika kommuner och gemensamma projekt. Jag tänker att det jag försökte ge en bild av är att det inte går att jämföra förr med nu och att samarbetsytorna och komplexiteten ökar för varje år. Nytt under 2015 har till exempel varit det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. Jag försökte visa att vi har dom svåraste förutsättningarna av alla och att det är därför vi har den högsta nivån av statsbidrag. Grunden till detta är vår geografi, demografi och skattekraft. Det gör oss också väldigt beroende av statsbidragen. Alla riktade statsbidrag som inte bygger på utjämningssystemet är därmed nästan uteslutande till vår nackdel. Innebörden av detta är att vi måste vara smartare än alla andra för att få verksamheten att gå runt. Riket ökade under 2015 med 0,4% vilket borde ha varit +25 personer istället för minus åtta för att behålla samma andel av rikets befolkning.Givet dessa grundförutsättningar är det en stolt kommunchef ni har framför Er idag. Ni har fantastiska människor anställda. Jag har varit här i tio år och under den tiden har driftnettot varit positivt samtliga år. Trots ett budgeterat noll resultat visar vi på ett resultat som är 6,3 mkr högre. Vi har därför haft ekonomisk möjlighet att avyttra några lokaler som gett driftsunderskott. Vi ser också att de senaste årens positiva resultat gjort att vi byggt upp ett eget kapital så att vi nu kan genomföra nödvändiga investeringar utan att behöva uppta nya lån.

Personalekonomiskt har sjukfrånvaron ökat något under året medan långa sjukfall minskat. Detta är tyvärr en trend i kommunsverige men vi är givetvis inte nöjda med detta utan kommer att behöva arbeta med det.

Jag tycker givet att förutsättningarna är som jag började med att beskriva att våra verksamheter får alldeles för lite positiv uppmärksamhet. Jag tycker att vi på många områden är nationellt i framkant och jag tycker att vi jobbar rätt även om det kanske känns ensamt ibland. Jag vill därför lyfta några saker ur förvaltningsberättelsen

Tillväxtavdelningens arbete med att stötta fiberföreningarna och samarbetet med SKANOVA har gjort att Bräcke kommun är den kommun där takten för fiberutbyggnaden är högst i Sverige. Uppkopplingsgraden har nu passerat 70%. Utifrån detta har det varit nödvändigt att anpassa vår hemsida så att den är responsiv det vill säga den anpassar sig utifrån om du som besöker den använder en smartphone, padda eller dator.

Inom vård och omsorg ökar andelen utbildade undersköterskor fortfarande och är nu över 80% även om vi inte är nöjda med det. Målen avseende brukarnas nöjdhet med vården är uppnådda.

Hösten extrema flyktingsituation har bidragit till att vi inom såväl teknik och infrastrukturavdelningen som sociala avdelningen nödgats prioritera om. Kommunen var först i länet med att fatta beslut om förstärkt mottagande. Ett beslut som till del handlade om att hitta framtida medarbetare inte minst till vård och omsorg samtidigt som vi tar vår del av det humanitära ansvaret. En annan konskevens av detta är att mycket tid har gått till att ställa iordning boenden till migrationsverket och till det stora inflödet av ensamkommande barn och ungdomar vi såg. För teknik och infrastrukturavdelningen har detta inneburit att vi inte hunnit med en del andra planerade investeringar.

Staben har förutom det löpande fått bekänna färg vid tre tillfällen dels har bemanningsenheten gjort det möjligt att på ett bra sätt kunna matcha personalbehovet vid de nya hemmen för vård och behandling vi startat för ensamkommande flyktingbarn under hösten. Överförmyndarverksamheten gick också för högtryck för att hitta gode män till alla. Men också den krisberedskaps organisation som fick prövas under branden vid Octowood.

När det gäller skola-barnomsorg fortsätter resultaten att öka och det tål väl att nämnas att Gällö skola hamnat i länsfinal två år i rad i vi i femman

Sociala avdelningen har hanterat flyktingsituationen på ett föredömligt sätt. Antalet ensamkommande barn ökade med nästan 300% under 2015. Av det beräknade mottagandet på 34 kom 90 flyktingar med uppehållstillstånd. I ett läge där kommuner anmält sig själv till socialstyrelsen har vi med hög arbetsbelastning ridit ut stormen utan att det egentligen påverkat medborgarna i övrigt.

Lite grann sätter det fingret på ett problem vi har. Vi gör årligen en plan med målsättningar som om vi vore opåverkbara-sedan inträffar verkligheten såsom med flyktingsituationen och vi hanterar den men sedan när året är över skall vi mäta måluppfyllnad som om inte flyktingsituationen hade hänt…

Jag förstår att det är det sätt vi har och måste förhålla oss till och vi skall utveckla målstyrningsprocesserna vidare. Men jag vill göra Er uppmärksam på att vi haft en verklighet under 2015 som inte gick att få in i en kommunplan och jag tycker att alla som hanterat den har gjort det på ett så smart sätt man rimligen kan förvänta sig.Utöver detta kommer snart erfarenheterna från Sveriges största socialfondsprojekt SOLARIS, (Socialt arbete Lärande Arbete Rehabilitering I Samverkan) i tryck och jag ser framför mig att vi skall sprida erfarenheterna om hur man arbetar med byanlända till resten av kommunsverige.  Förfrågningsunderlaget och upphandlingen av världens längsta inomhusarena för skidåkning och skidskytte i naturberg förtjänar också att nämnas-intresset för projketet är stort!
Det har sammanfattningsvis varit ett tufft men fantastiskt år!
//Bengt

Inga kommentarer: