30 januari 2012

Skolinspektionen

Skolinspektionen granskade kommunens skolor i september och har nu kommit med sina rapporter. Tyvärr har de nya instruktioner där mycket kraftfulla formuleringar ska användas så fort avvikeler påträffas som att t ex. dokumentationen av elevens måluppfyllelse i andra ämnen än svenska, matematik och engelska i de tidiga åldrarna är alltför sparsam eller att åtgärdsprogrammen man begärde in i april inte uppfyller kraven enligt den nya skollagen från i höst. Enligt inspektörerna har man även haft en intern diskussion om de nya skarpa formuleringarna och beslutat att tona ner dem inför nästa inspektionsomgång. Det hjälper tyvärr inte Bräcke eller Ånge som nu olyckligt kommit kläm mellan formuleringsmallar och nya styrdokument.


Mot bakgrund av de skarpa kritikformuleringarna hade det varit på sin plats att man även nämnde det som fungerar bra. Mellan raderna bedömer man tydligen också att studieron och lärarnas behörighet är god eftersom vi sluppit påpekanden. Även om antalet elever med betyg i alla ämnen är lägre än i riket så låg resultaten i svenska, matematik och engelska till och med något över rikssnittet.

JAg kan tycka att det är lite hårt att lämna in underlag efter ett regelverk och sedan bli bedömd efter ett annat, speciellt eftersom jag inte sett den omständigheten i den debatt som följt i media. Det betyder inte att vi inte skall åtgärda synpunkterna. Självklart finns det förbättringsområden. Inspektionen accepterar inte att rektor lägger en del av ansvaret för kvalitetsarbetet på utvecklingsledarna och det ska vi förändra. Dokumentationen av individuella utvecklingsplaner(IUP) och skriftliga omdömen behöver utvecklas för att ge mer tid till planering av undervisningen. Vi behöver fortfarande fokusera på matematik men även på skolans övriga ämnen och att eleverna i högre grad också når de högre betygsstegen.

Inga kommentarer: