11 april 2012

Anförande inför fullmäktige angående årsredovisning 2011

Tal KF 2012-04-10

Jag har aldrig under mina sex år som ansvarig tjänsteman aldrig varit så orolig över resultatet efter avstämning mot balanskravet. Dels hade vi ett större befolkningstapp än budgeterat . En vargavinter i början av året slog mot uppvärmningskostnaderna på bostadsbeståndet. Ekonomiskt bistånd och barn med särskilda behov har trots en ökad budget inte räckt till utan uppvisar underskott. Såväl länstrafiken som gymnasieförbundet avvek negativt mot det vi budgeterat även om gymnasieförbundets underskott blev mindre än prognoserna.

Vad gäller revisorernas farhågor om resultatet delar jag dem i allt väsentligt. Det finns som revisorerna mycket riktigt påpekar en risk att marknaden inte är beredd att betala det bokförda värdet på vårt fastighetsbestånd -Precis av just den anledningen har vi de senaste åren gjort en hel del åtgärder som på sikt är god ekonomi, det vill säga tagit hand om en stor del av de borgensåtaganden kommunen haft samt sålt en hel del fastigheter när det funnits köpare. Dessa jättestora åtgärder har naturligtvis inte varit möjliga att göra inom driftbudgeten utan har som de engångsföretelser de varit tagits av resultatet. Inte önskvärt men nödvändigt. Jag tror att alternativet varit värre att behålla eller kanske förvärva fastigheter vi inte klarat av att fylla med verksamhet varvid diskrepansen mellan bokfört värde och vad markanden varit beredd att betala blivit än större.

Nu skulle jag vilja ägna några minuter åt verksamhet och inte kostnader. Vi har under året samlat de områden som vi bedömt som viktiga för tillväxt under en avdelning. Jag ser redan nu synergieffekter mellan fritidsområdet och näringslivsbefrämjande åtgärder.

Ett intensivt arbete med tillägg till översiktsplanen vad gäller landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har skett under 2011 den är nu en utställningshandling och kommer inom kort upp till Er. Med den tror jag vi är bland de första kommunerna som gjort klart arbetet med detta. Vakansgraderna har gått ned på såväl bostads som lokalsidan även om det finns en hel del kvar att göra. Speciellt glädjande är att Hemgården i Kälarne äntligen har försålts till annan användning och vi hoppas givetvis att den nya verksamheten blomstrar.

Vård och omsorg har över lag väldigt nöjda brukare (nöjdheten har stigit närmare 200 placeringar)och dess arbetssätt har representeras de av den uppmärksamhet nya Gellinergården har fått under året.
De bekymmer vi sett inom skola/barnomsorg och ekonomiskt bistånd försöker vi angripa på ett konstruktivt sätt inte genom att skruva upp budgeten utan genom att försöka åtgärda de vi tror är en del av problemet-utanförskapen. Till detta har Europeiska Socialfonden beslutat att stödja vår strävan genom projetktet SOLARIS. Solaris har ett 15tal samarbetspartners och pågår i Östersund, Krokom, Strömsund och Sundsvalls kommuner. Med de idéburna samarbetsparters projektet har kan även deltagare återfinnas i andra av länets kommuner. I Bräcke hoppas vi kunna nå 100 deltagare eller nästan 1,5% av kommunens befolkning.
SOLARIS har tre ben som förtjänar att nämnas vi förväntar oss ett mer lättillgänglig hemspråksundervisning till de som nyligen anlänt via internationella enheten. I stället för att lära sig svenska i en fiktiv miljö innan man kommer ut på arbetet vill vi prova ut på arbetet först. Behöver man läsa manualer kanske det är enklare att översätta manualen till persiska eller tigrinja och tro att Svenskan kommer av sig själv. Måste man gå en kurs för att komma in på arbetsmarknaden kanske kursen skall hållas på hemspråket för en snabbare och säkrare inlärning. Det andra benet är sociala företag. Företag som främst finns på områden som inte riktigt är komersiella med deltagare som kanske inte alla kan prestera 100% 100% av tiden.
Oavsett politisk inriktning vet vi att för varje ungdom som kommer in på arbetsmarknaden går två hem i pension med den vetskapen tror vi att alla måste bidra efter sin förmåga på arbetsmarknaden. Slutligen vill vi vara en spelare i den nationella socialförsäkringsutredningen. Detta är inte lätt det finns många hinder och svårigheter men vi vill ändå tro att det finns ett alternativ till ekonomiskt bistånd vi har också en hypotes om att om föräldrarna har det bra och är produktiva minskar antalet barn med problem. Start för projektet beräknas till månadsskiftet april/maj

Inga kommentarer: