13 juni 2012

Tal kommunfullmäktige 2012-06-13

Fru ordförande, fullmäktiges ledamöter, åhörare . Inför 2013 som ligger som förslag ett relativt lågt budgeterat resultat (2 mkr) och en buffert (drygt 7) som ännu inte är utlagd på avdelningarna. Planen bygger på ett befolkningstapp om 100 personer och av SKL fastställda uppräkningstal jämfört med 2012. Bakom detta ligger i den ena vågskålen vet vi att det diskuteras en förändring i skatteutjämningssystemet som är till vår nackdel men ,inte om och när en förändring kan väntas. Ingen har väl undgått att se den finansiella oro som råder i världsekonmin - vi vet också hur fort det svängde i den kris 2008 som startade med att banken Lehman Brothers gick i konkurs. Vi går mot vill jag påstå ett paradgimskifte i lönerörelserna, Det system vi känner gäller snart inte längre, vi mer och mer lämnar de centralt förhandlade garanterade utfallen och mer och mer överlåts till lokal lönepolitik. Hur marknadskrafterna påverkar oss och i vilken mån vi kan styra önskad bild är i dagsläget högst oklart. I andra vågskålen hoppas vi givetvis mycket på SOLARIS, Sveriges största socialfondsprojekt, mer om detta senare. Det är med stor tillfredsställelse jag redan nu kan presentera den nye projektledaren Peppe Liljefjäll. Om vi då tittar på 2012 så i fjol vid denna tid var jag svårt bekymrad över prognosen vi prognostiserade då ett resultat på minus 4, 8 mkr efter april. I år är det en annan bild. Vi prognostiserar ett resultat per den 30 april på 3,6 miljoner kronor vilket är 1,6 miljoner bättre än budget. Det är bra. Jag tycker att det är rimligt att utgå ifrån 2012 års budget när vi gör planen för 2013. Min bedömning är dock inte på något sätt att vi kan slå oss till ro däremot har vi fått en paus och en möjlighet att vidta strategiska åtgärder för att kunna bibehålla en god service med en god ekonomi. Förutom de strategiska åtgärder som behöver tas tycker jag att vi kan ta oss an hösten med tillförsikt en hel del bitar har fallit åt rätt håll den sista tiden. På grund av väsentligt lägre inflöde av sjukersättningsfall sedan halvårsskiftet 2008 till AFA Sjukförsäkring kommer det att bli återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkringen för 2007 och 2008. Högst preliminärt rör det sig om en engångsutbetslning till Bräcke kommun på ca 8 miljoner kronor. Vi har fått ett avtal med telia om att förse det kommunala fastighetsbeståndet med fiber-Detta avtal är på många sätt en grundläggande pusselbit för den plan över fiberutbyggnad i hela kommunen vi hoppas blir klar under hösten Vi är i slutfasen över att få ett tillägg till översiksplanen vad gäller landsbygsdutveckling i strandnära lägen-även om det i första hand kanske blir aktuellt med fritidshus är det många fritidshus som på sikt konverteras till permanentboenden Vi hoppas att kunna återuppta uppdraget om centrumutveckling som vi av ekonomiska skäl fick bromsa in i fjol. Inte minst hoppas jag personligen mycket på den förstudie av en skidtunnel i bergsanläggning vi kommer att påbörja. Den är ett långskott jag medger detta. Men, även långskott går ibland in. I sammanhanget kan nämnas att Sveriges enda inomhustunnnel för längdskidåkning i Torsby drar 40 000 besökare årligen! Föreställer vad en anläggning skulle kunna göra för den lokala arbetsmarknaden och den lokala ekonomin Med den ”cliff-hangern” så nu är det sjunde året jag får passa på att önska alla en skön sommar med en förhoppning att vi har pollentiden bakom oss och värmen framför oss, Tack för ordet, Bengt Flykt, Kommunchef Bräcke kommun

Inga kommentarer: