18 december 2012

Tal inför fullmäktige 2012-12-18


Fru Ordförande, Presidie, Fullmäktiges ledamöter, press och övriga åhörare.För första gången mig veterligt har Ni ett alternativt budgetförslag att ta ställning till. Vi har inte haft tid att granska det ur ett tjänstemannaperspektiv då det framlades under styrelsens sammanträde i 5 december. Jag vill därför inte yttra mig om förslagen rimligen leder till det som avses eller om de ens är genomförbara. Oaktat detta sätter det dock fokus på ett antal viktiga områden som är väl värda att granska.Jag är tacksam att vi i år fått ett mellanår då vi inte tvingats välja bort något drastiskt utan endast gjort smärre verksamhetsförändringar. Det tar mycket tid och kraft i anspråk att komma med besparingsförslag även att hitta smartare innovativa lösningar som är effektivare är ett arbete som inte gös sig själv.Ser vi framåt på de ökade krav inte minst vad gäller kontroll och rapportering till staten men även ett krav från medborgarna att kunna följa ärenden utföra sin kommunikation med servicegivare när man själv har tid. samtidigt som befolkningen krymper kommer det att ställa stora krav på anpassning av verksamheten. Min bedömning är att om inget görs kommer skillnaden mellan intäkter och kostnader inte vara13 mkr utan kanske det dubbla inom en femårsperiod.I fjol vid denna tid hade vi fått förhandsbesked om SOLARIS även om inte starten blev det vi trodde är vi nu igång och gör gott för de människor som är inskriva i projektet. Vi hade ingen aning om att den förstudie vi tänkt oss om bredband/fibrering skulle ta sådan fart att det väckte i princip hela kommunens intresse och engagemang. Lika lite visste vi i december att en stor del av hösten skulle ägnas åt en förstudie för att undersöka möjligheten att konvertera det befintliga bergrummet i Gällö till en inomhusarena för längdskidor och skidskytte…- Min tes blir att jag är övertygad om att vi måste hitta ett system-målstyrning eller inte- där vi på ett pedagogiskt sätt kan beskriva vilket resultat/effekt/nivå på kommunal service man kan förvänta sig att få för de pengar man satsar inom respektive område-Då allt mer tenderar att vara styrt av lagar är det i sig en utmaning. Det behövs underlag för prioriteringar

- Antitesen är att vi samtidigt lever vi en global värld där kriser likt influensor sprider sig i ett allt högre tempo. Men, även de möjligheter/ ”windows of opportunity” som uppstår kommer och går i ett lika snabbt tempo. Vilket innebär att världens skeenden inte riktigt accepterar den kommunala planekonomin där man 1,5 år i förväg lägger fast en rambudget….

- Syntesen är väl då att vi måste hitta ett system både som kan berätta vad man kan förväntas få för de pengar man satsar samtidigt som det måste finnas utrymme för såväl satsningar som att det finns en beredskap för oförutsedda händelser.

Sagt detta tror jag att det under mellanåret skulle behöva ägnas lite tid åt framtiden.

Allt större krav kommer att ställas på såväl styrelsen som den genomförande ledningen i detta.Årets kommunplan är kanske inte den starkaste. Den har sedan den gick i tryck ytterligare försvagats med 1, 7 mkr enligt den senaste skatteunderlagsprognosen. Trots detta vill jag hävda att den är realistisk och genomförbar.

//Bengt

Inga kommentarer: