24 januari 2013

MidSweden SKiPark- förstudien klar


Äntligen är förstudien klar och vi har en god uppfattning (Vet gör man aldrig förrän efteråt...) om hur förutsättningarna ser ut! Bland annat har följande slutsatser dragits av förstudien:

Det finns tekniska förutsättningar för att iordningställa en skidtunnel för längdskidåkning och skidskytte som kan möta merparten av marknadernas behov och önskemål (allt ifrån elit åkare tilll motionärer och funktionshindrade).

Investeringskostnaden ligger långt under såväl befintliga som planerade anläggningar av liknande karaktär och storlek. (Det är endast en tredjedel av den beräknade kostanden för projektet i Lida(Botkyrka kommun))

Vidare studier bör göras för att bedöma vilka besparingsåtgärder som kan göras vad gäller förstudiens förslag till investeringar utan att anläggningens attraktionskraft minskar.( Man kan till exempel tänka sig att göra vissa saker etappvis)

Driftskostnadsnivån bör kunna bli betydligt lägre i framtiden eftersom kyla ackumuleras i berget och minskar behovet av tillförd kyla. Fortsatt utredning krävs.

Den maximala kapaciteten i anläggningen räcker för att klara den högsta besöksbelastning som det bedöms möjligt att nå.

Det finns marknader och marknadsintresset är mycket stort. Fortsatta analyser bör göras för att närmare bedöma vilket årligt besöksantal som är realistiskt. (beroende på beräkningsmodell kan man få allt mellan 11 000-över 30 000 besök-vilken som är mest sannolik är svårt att veta)

Sju månaders öppettid bedöms rimligt med hänsyn till marknaderna (mitten av juni till mitten av januari).

Andra likartade anläggningar har haft mycket positiv påverkan för närområdet i form av underlag för butiker, boendeanläggningar och annan service och därmed sammanhängande investeringar. (Detta är givetvis en av våra starkaste drivkrafter för engagera oss i detta liksom vad det kan innebära i arbetstillfällen)

Ägaren/ägarna alternativt den som arrenderar anläggningen bör även ha någon annan verksamhet med anknytning till MidSweden SkiPark för att få en rimlig vinstmarginal.

Allt i förstudien tyder alltså på att vårt grundantagande var riktigt och jag hoppas att även fortsättningen ser lika bra ut.

Detta har tagit mycket av min och tillväxtavdelningens tid i anspråk trots att vi lejt in några expertkonsulter. Jag hoppas som sagt att framtiden visar att det varit väl investerad tid... Å andra sidan måste man ibland våga för att vinna därmed inte sagt att man skall vara dumdristig utan noga värdera risker och möjligheter...Ingen minns en fegis och det är härligt att få förmånen att leda en organisation som är innovativ och ser möjligheter.

//Bengt

 

Inga kommentarer: