30 juni 2014

Fiber igen....


FIberfrågor från medier.....
Ämne: Re: pressfråga Skanova

Tack! Hur gör ni med Skanova mot bakgrund av Konkurrensverkets yttrande?

Vad händer i målet och hur ser ni på processen i förvaltningsrätten?

Jag vill följa upp och förstå om det hänt mer i frågan för kommunen eller andra, och vad som händer härnäst.
 
 
Hej David

Man måste förstå att det inte finns en fungerande marknad på landsbygden för fiberutbyggnad. Man går inte man ur huse för att det är kul utan för att det är nödvändigt. Speciellt problematisk är små tätorter som inte ens är stödberättigade! Det bästa sättet där det inte sker något på marknadens villkor är att samarbeta och samnyttja de kanaler och de fiberpar som finns.

Genom en folkrörelse i byar och tätorter och vårt samarbetsavtal med den störste private nätägaren i vår kommun (SKANOVA) håller vi på att gå ifrån sämst i klassen med 0,03% fiberanslutna år 2011 till 100% av den bofasta befolkningen erbjuden en fiberkoppling kanske redan år 2016! Siffran 2013 var 25% och det grävs för fullt!

Jag förstår att detta väcker intresse och som en medarbetare till mig brukar citera Nelson Mandela ”It always seems impossible until it´s done!”

Genom att samordna de tre momenten i avtalspaktet (utbyggnad enligt samarbetsavtalet, överlåtelse av befintligt nät och hyra) kan kommunen säkerställa ett närmast heltäckande öppet publikt fibernät i kommunen till en begränsad kostnad och utan ekonomisk risk för kommunen. Hyresavtalet är accessoriskt till samverkansavtalet och är motiverat och nödvändigt för att uppnå det huvudsakliga syftet med affären, att så många som möjligt ska kunna få tillgång till ett öppet fibernät på rimliga villkor. Att enskilt bedöma hyresavtalet låter sig helt enkelt inte göras. I det nu aktuella målet är det endast hyresavtalet som Net at Once menar borde ha konkurrensutsatts i enlighet med LOU.

Kommunen hade inte ingått hyresavtalet isolerat, utan de övriga avtalen i avtalspaketet hade det för övrigt helt saknats anledning att ingå hyresavtalet eftersom man då ägt det aktuella nätet själv. Den motprestationen som utbyggnaden utgör saknar motstycke i hyresavtalet. Det är också just utifrån detta som kommunen har ifrågasatt Net at Ones ställning som leverantör då de som kommunen uppfattat det överhuvudtaget inte ägnar sig åt utbyggnad av fibernät, vilket är Skanovas primära prestation i avtalspaketet.

Sammanfattningsvis utgör de aktuella avtalen en odelbar enhet. Det s.k. teleundantaget i LOU är tillämpligt på avtalspaketet som helhet.

Mot denna bakgrund gör vi inget förutom att vi hävdat det ovanstående till Förvaltningsrätten. Vad som händer i målet får vi se men vi har politikens uppdrag att verka för att 100% av befolkningen skall bli erbjuden en optofiberlösning senast år 2020 och vi är på god väg!

Vi tycker själva att vi tillsammans med våra 600 företag är ganska företagssamma

Mvh Bengt Flykt

Kommunchef, Bräcke kommun

Ps, I en ansökan om överprövning ifrågasattas sökanden Simrishamns kommuns träffande av avtal med ett företag som heter IP-Only Fibernät AB där det var fråga om ett avtalspaket innehållande ett samverkansavtal, ett överlåtelseavtal, ett markavtal och ett anslutningsavtalet. Det sistnämnda avtalet var det som omfattas av sökandens ansökan om överprövning. Domstolen konstaterade att huvudsyftet med avtalspaketet var att tillhandahålla ett publikt telenät/fibernät till invånarna i kommunen och bedömde att de olika avtalen var var förenade med varanda på sådant sätt att anslutningsavtalet inte var ett självständigt avtal. Domstolen avslog därför sökandens ansökan om överprövning på just de grunder som Bräcke kommun anfört i detta mål.

 Inga kommentarer: