21 mars 2012

Rekrytering avdelningschef/projektledare SOLARIS

Efter samverkan med de fackliga organisationerna upplever jag en samsyn på att det bästa alternativet de närmaste två åren-i alla fall med vad vi vet idag...är att:

-Skolchefen utökas till heltid och skola/barnomsorg lyder direkt under kommunchefen
-Vård och omsorg bildar en egen avdelning direkt under kommunchefen.
-En nya avdelning bestående av internationella enheten samt individ och familjeomsorgen bildas.

En ny avdelningschef till denna avdelning rekryteras med uppdraget de närmaste två åren tillika vara projektledare SOLARIS tillsammans med den andre projektledaren i projektet. Det främsta motivet till en sådan lösning är att metoder och erfarenheter från projektet implementeras i ordinarie verksamhet både nu och efter projekttidens utgång. Projektets deltagare hämtas också i stor utsträckning ur de medborgare som internationella enheten respektive individ och familjeomsorgen kommer i kontakt med. Det berör med andra ord till stor del deras ordinarie verksamheter. Vad som händer med projektets extra personal om två år är dock alldeles för tidigt att sia om. En hel del arbete återstår med Vård och omsorg respektive Skola/barnomsorg för att få rimliga kontrollspann och rimligt tidsuttag för chefer-men till detta är det inte fullt lika bråttom utan vi hinner resonera igenom en lösning som blir bra inom de ramar som finns.

Justeringarna bedöms rymmas inom ramen för vad jag har delegation på att fatta beslut om, givetvis måste dock styrelsen hållas orienterad varvid kommunstyrelsen informerades om tankarna idag.

Processen fortsätter genom att i samverkan med fackliga företrädare ta fram en kravspecifikation på tjänsten.

Inga kommentarer: