15 mars 2012

SOLARIS och C Soc/utbavdelning

Mina funderingar just nu runt rekrytering inför SOLARIS och social/utbildningsavdelningen

Då projektet går in i en genomförandefas redan i maj är det bråttom att hitta en bra och snabb lösning för att inte ledningssvackan skall bli för djup i projektet. Rekrytering av projektledare SOLARIS är alltså tidsmässigt dimensionerande.

SOLARIS projektbudget är lika stor som en avdelningsbudget årligen. Det är en försvarlig mängd externa aktörer. Projektet kommer att följas av såväl Europeiska socialfonden som medfinansiärer och forskare. Mobiliseringsfasen är slut i april så från maj är det skarpt läge. SOLARIS bedöms därför ta mycket tid i anspråk. Sannolikt finns ingen bortre gräns för hur mycket huvudprojektledaren kan göra. Men även på en rimlig arbetsnivå torde det ligga nära 100%

Jag bedömer det svårt att rekrytera någon som utan att vara insatt i SOLARIS eller i ordinarie verksamhet klarar av att på ett tillfredsställande sätt vara både avdelningschef och huvudprojektledare.

SOLARIS måste bli bra då dess resultat förväntas minska utanförskapet, minska kostnader för ekonomiskt bistånd och dessutom förväntas utgöra underlag till den nationella socialförsäkringsutredningen.

Jag bedömer också att få är beredda att lämna ett ordinarie arbete för att arbeta i ett projekt under två år. Att rekrytera en anställning för två år begränsar urvalet sökande.

Det finns många kompetenta konsulter i Bräcke och utanför Bräcke som skulle kunna driva projektet. Omfattningen är dock sådan att om de skall göra det inom ramen för sin konsultverksamhet måste det upphandlas-och vi tappar värdefull tid. Eller, så måste de ha sin firma vilande och ta en anställning(Här riskerar vi att begränsa urvalet då en del sannlikt har leasingbil, kontor etc på sin egna firma och firman behöver inkomster...) Den största risken är dock att erfarenheterna går hem efter projkettidens slut och det inte leder till bestående arbtessätt och metoder.

Det bästa torde alltså vara att hitta en lösning med en tillsvidareanställning i linjeorganisationen som också kan vara projektledare. Men där ansvarsområdet är mer avgränsat än dagens lösning.

Diskussionerna fortsätter på min ledningsgrupp i morgon och med de fackliga företrädarna på måndag.

Inga kommentarer: