14 april 2013

Tal fullmäktige april 2013

Fru ordf, presidie ledamöter press och övriga åhörare
Jag skall be att få kommentera 2012 och 2014.
0,-8-,-12,-12 Det låter som morgon temperaturen en vecka i april men det är planeringsförutsättningarna inför kommande år mot ett budgetrat resultat på 2% de senaste åren. Det jag vill säga är det inte helt enkelt med den kommunala ekonomin. Det är givetvis nödvändigt att planera och budgetera den kommunala basservicen. Men, Det är ett slags planekonomi där vi i förväg bestämmer vad vi skall göra och till vilken kostnad. Problemet är att verkligheten inte riktigt vill anpassa sig till planerna. Det vi själva styr över tycker jag går bra vi har i princip gjort de investeringar som planerats, vi har amorterat det som planerats och de verksamheter som inte är lag och behovsstyrda håller sig till givna ekonomiska ramar. Vår personal är i stort sätt friska man brukar ange att en frisk arbetsplats har en naturlig frånvaro på ca 4% och vi har 2012en siffra på 5,89%. Vilket över tid är en halvering av sjuktalen trots att jag vet att många springer fort och går kort. Jag upplever dock planekonomin till trots att vi befinner oss i en föränderlig värld där reformer, behov men även möjligheter kommer i en allt snabbare takt. Och ju mindre man är desto känsligare är man för dessa svängningar. Några av årets axplock av detta är integrationsverksamheten som över tid är nödvändig för arbetskraftsförsörjningen såväl som det är en humanitär fråga men när det med anhöriginvandringen gör att det kommer dubbelt så många som planerat och budgeterat blir det en icke förutsägbar ansträngning på skolan. Barn som far illa och inte av olika anledningar trots kommunala insatser kan bo kvar hemma utan måste placeras på hem kan fort haverera det man budgeterat Men, även möjligheter visar sig i ett slags korta ”windows of opportunities”. I maj fick vi en möjlighet till att genomföra förstudien om MIdSweden SkiPark, en inomhusanläggning för längdskidåkning och skidskytte i Gällöberget vi hann dock inte starta den förrän vi fick klart för oss att rivningsentreprenaden redan var upphandlad och att studien måste ge en vägledning om förutsättningar för att gå vidare redan före juluppehållet. Nämnas bör kanske att Sveriges idag enda anläggning, den i Torsby årligen spiller 20-25 miljoner kronor på det lokala näringslivet och ger underlag för service som annars inte skulle finnas såväl som det ger arbetstillfällen. Möjligheterna för bredbandsbyar att söka kanalisationsstöd hos Länsstyrelsen har präglats av ansökningsomgångar med korta tidsramar.
Vi är bra vill jag påstå på att nyttja windows of opportunities jag vill påstå att vi är innovativa, följsamma och förändringsbenägna. Sveriges störst socialfondsprojekt SOLARIS är ett gott exempel på detta. Jag tror att vi kan bli bättre på att upptäcka och lämna underlag för att ställa om när behoven överstiger den planerade och budgeterade. Trots detta är jag nöjd med att vi för xx året i rad bedriver en verksamhet med god kvalité i balans där intäkterna för driften är större än kostnaderna.
Tittar vi framåt har vi nu tagit hand om de stora riskerna vi haft med borgensåtaganden såväl de som fanns hos bostadsbolaget som de som legat hos olika kooperativ och föreningar. Jag tycker att det känns tryggt att dessa hanterats planerat och att vi sluppit ta en ekonomisk smäll på driften när de inte förmått betala för sig-kvarvarande borgensrisker bedömer jag som hanterbara även om de skulle slå på driftbudgeten ett enstaka år. Det är med andra ord dags att gå vidare och titta på vad nästa strukturella steg är för att få stabila trygga finanser över tid.
Tittar vi då på verksamheten 2014 gör ett befolkningstapp på 100personer ca 6mkr mindre i intäkter samtidigt som kostnader, teknikutveckling och krav på service ökar. På sikt tror jag att det kommer att bli nödvändigt med ett slags tjänstekatalog där man beskriver vilken nivå på kommunal service man kan förvänta sig för skattekronorna. Om det inte kommer statliga reformer som drastiskt förändrar förutsättningarna kommer 2014 att bli ytterligare en februaridag som startar med minus när verksamheten skall planeras men där det finns goda förhoppningar om att solen värmer alla fantastiska medarbetare som ständigt hittar nya smartare sätt att bedriva verksamheten på längre framåt dagen och vad som dyker upp kan man med aprilvädret inte riktigt veta.
Tack

Inga kommentarer: